8.2.2018

מכרז 01/2018 לשירותי ניקיון

מועד כנס/סיור קבלנים:  12.2.18 בשעה 10:30
בכיתה M308 בבניין M
מועד אחרון לשאלות הבהרה: 25.2.18 בשעה 9:00
מועד סיום הגשה:  5.3.18 בשעה 12:00
 
זוכה במכרז: חב' "המשרד הנקי"

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות להצבת מדפסות ומכונות צילום.
 
נוסח מודעות

 

 

מסמכים

 

*** יש לחתום על כל מסמכי ההבהרות ולצרפם למסמכי המכרז

הודעות

כל המעוניין: פתיחת מעטפות תתקיים בתאריך 6.3.18 בשעה 10:00 בבניין M בחדר ישיבות לשכת נשיא.

* אין להתייחס לנספח 7 לחוזה.

     שאלות/ תשובות הבהרה
    שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך  25.2.18 בשעה 9:00
    השאלות תוגשנה בכתב בלבד,  למייל ortal108@braude.ac.il .

 חזור לרשימה