7.2.2019

מכרז פ' 02/2019 לאספקה והתקנת מצלמות אבטחה

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 24.2.19 בשעה 9:00 בבוקר.
מועד כנס/סיור קבלנים: 17.2.19 בשעה 11:00
התכנסות באודיטוריום M112  בבניין M.
מועד סיום הגשה:  6.3.19 בשעה 10:30

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות לאספקה והתקנת מצלמות אבטחה.
 
נוסח מודעות

 

מסמכים


שאלות/ תשובות הבהרה
שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 24.2.19 בשעה 9:00 בבוקר .
השאלות תוגשנה בכתב בלבד, למייל ortal108@braude.ac.il . טל' לבירורים: 04-9086495

התשובות לשאלות תפורסמנה באתר זה.

 חזור לרשימה