מכרזים במכללה

החל מיום 12.8.2010 חל חוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992, על כל המוסדות להשכלה גבוהה.

מכוח חוק זה הותקנו תקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה, שכינוין תקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010, אשר מסדירות, מתאריך זה ואילך, את כל התקשרויות המכללה שעניינן ביצוע עסקאות בטובין, בשירותים בעבודות ובמקרקעין, והכל כמפורט בתקנות הנ"ל.

באתר שלפניכם תמצאו את פרסומי התקשרויות המכללה: מכרזי רכישה, מכרזי מכירה, פניות לספק יחיד/חוץ, מיזמים ופטורים ממכרז.
 
 
פרטים ליצירת קשר:
גב' אורטל אלטבה
ע. מנהל לוגיסטיקה בינוי ורכש
04-9086495/04-9901937
שעות פעילות משרד הרכש:
08:30-15:00
 
מה חדש?
עלו לאתר מכרזים חדשים: מכרז למתן שירותי הסעות, ומכרז לאספקת והתקנת מצלמות אבטחה
לפרטים נוספים

מכרזים פעילים