זכויות

עיקרי זכויות הסטודנט המשרת במילואים

1.    מועדי בחינה מיוחדים
א.   סטודנט שנעדר עקב שרות מילואים ממועד בחינה א' או ב' – זכאי למועד מיוחד.
ב.   סטודנט אשר שירת יותר מ- 14 ימים ברצף או 21 יום במצטבר בסמסטר ולא נבחן באחד המועדים א' או ב' או בשניהם זכאי למועד בחינה מיוחד.
ג.    סטודנט שהפסיד עקב שרות מילואים בחנים או בחינות אמצע בקורס מסוים ונכללים בקביעת הציון הסופי, יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד או לקבל חלופה אחרת לפי שיקול דעת המרצה.
ד.   מי ששירת 4 ימים ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיים שלפניהן, זכאי לא להיבחן באחד המועדים א' או ב', המתקיימים בטווח מספר ימים מתום שירותו לפי הנוסחה שלהלן:
מספר ימי המילואים כפול 0.8 ויקבל במקום זה מועד מיוחד. לקביעת טווח מספר הימים יש לעגל בנוסחה כלפי מעלה (לדוגמא: שירות מילואים של 4 ימים זכאי לא להיבחן באחד המועדים המתקיימים בטווח של 4 ימים מתום שירותו).
שירות מילואים של 3 ימים בתקופת הבחינות, זכאי לא להיבחן באחד המועדים א' או ב' המתקיימים בטווח של 3 ימים מתום שירותו.
שירות מילואים של 2 ימים בתקופת הבחינות, זכאי לא להיבחן באחד המועדים א' או ב' המתקיימים בטווח של 2 ימים מתום שירותו.

2.     היעדרות משיעורים - סטודנט זכאי להיעדר משעורים בתקופת שרות המילואים, ללא הגבלה ולא יפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 
3.     הארכת לימודים - סטודנט ששירת שרות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב-2 סמסטרים מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.