הזמנת אישורים

הזמנת אישורים
הפקת אישורים לבוגרים  כרוכה בתשלום.
אישורים שונים (אישורים באנגלית, אישור תלמיד ותיק, אישור זכאות לתואר, העתק דיפלומה וכו') – 25 ₪
גיליון ציונים50 ₪
יש להוריד טופס חיוב בכרטיס אשראי מטפסים לסטודנט שבאתר המכללה, למלא ולהעביר *בצירוף צילום ת.ז. של הבוגר למדור שכר לימוד לפקס 04-9901837.
במקרה של בן משפחה או צד שלישי המבקש מסמך בשם הבוגר, יש לצרף למסמכים שפורטו מעלה גם ייפוי כוח מהבוגר.  לא יתקבל ייפוי כוח שיוצג על מסך של טלפון סלולרי אלא רק ייפוי מודפס עם תאריך עדכני וחתימת הבוגר. בייפוי הכוח יש לציין פרטים מזהים מלאים של הבוגר ופרטים מזהים מלאים של מיופה הכוח).
הקבלה על התשלום תועבר למזכירות האקדמית להפקת המסמכים המבוקשים.
הפקת מסמכים לבוגרים שסיימו לימודיהם לפני שנת 2008 תארך עד שבועיים מיום הגשת הבקשה וביצוע התשלום.
בכל מקרה, לא תתאפשר הפקת מסמך באופן מידי גם אם מבקש המסמך הגיע למכללה וביצע תשלום במקום.
*ללא צירוף צילום תעודה מזהה ו/או ייפוי כוח, לא יונפקו אישורים