Mendeley

סביבת העבודה של Mendeley מאפשרת יצירת מאגר אישי של רשומות ביבליוגרפיות וזאת לצורך יצירת רשימות ביבליוגרפיות וכן  לצורך ניהול הציטטות בגוף המאמרים והעבודות על פי הדרישות הנוגעות לאופן הגשת עבודות מחקר אקדמיות.
המערכת פתוחה ליצירת חשבונות אישיים לסגל המרצים והסטודנטים של המכללה.
קוראי הספריה מוזמנים להדרכה במדריך מאתר סביבת העבודה של Mendeley:
Mendeley Tutorial