תאור הקורס

מטרת הקורס
מטרת הקורס היא לממש את הידע והכישורים שנרכשו במהלך הלימודים בעבודה עצמית. בעבודה הסטודנט אמור ליישם את ידיעותיו בבעיה מעשית או בבעיה עיונית. זה יכול להיות בלמידה של נושא חדש ובהצגתו בצורה ברורה ומובנת, או בעבודה מעשית.
 
ניהול הקורס
1.  פרויקט מסכם הינו קורס לכל דבר ודורש הרשמה כמו לכל קורס אחר.
2. על הסטודנט לבחור את נושא הפרויקט. ניתן לבחור את הנושא מהמאגר "הצעות פרויקטים" באתר של תכנית הלימודים או מכל מקור אחר (למשלספר, מאמר, נושא שהסטודנט מתעניין בו, נושא  שנבחר עם אחד המרצים מהמחלקה למתמטיקה או ממחלקה אחרת). מומלץ לבחור את הנושא בסמסטר שקודם לביצוע הפרויקט.
3. הפרויקט מתבצע בהדרכה והנחיה של מנחה. על הסטודנט לבחור נושא לפרויקט ומנחה. מלבד הסכמתו של המנחה, האישור הסופי יינתן ע"י ראש המחלקה וועדת הפרויקטים. מצ"ב טופס הרשמה לפרויקט מסכם, שעל הסטודנט למלא לפי הנדרש בטופס, ולקבל אותו מאושר לפני תחילת ביצוע הפרויקט.
4. בתום הפרויקט, הסטודנט מגיש את  חוברת  הפרויקט הן בפורמט PDF והן בצורה מודפסת למזכירות המחלקה. חוברת של פרויקט מסכם תכתב בשפה העברית. על מנת לכתוב חוברת הפרויקט באנגלית , יש לפנות בכתב עם בקשה לאישור מיוחד לראש ועדת הפרויקטים פרופ' מרק ילין ולציין את הסיבות לכתיבת החוברת באנגלית. הבקשה תישקל בוועדת הפרויקטים. הגנת פרויקט נעשית כהצגה פרונטלית בסמינר המחלקתי במשך כ-20 דקות.
6. סטודנטים הלומדים בשתי תכניות במקביל, חייבים בפרויקט במתמטיקה שימושית בנפרד מהפרויקט במחלקה להנדסה  או הסטאז'. ניתן, ואף רצוי, לבחור את הפרויקט שיהיה קשור למקצוע ההנדסי של הסטודנט.

ציון הקורס
הציון יינתן לפי החלוקה הבאה: מנחה 60% ; סמינר (הצגה פרונטלית) 15%; ועדת פרויקטים 25%.