שכר לימוד ודמי הרשמה

דמי הרישום למכינה 

  • דמי רישום יפים להגשת מועמדות פעם אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה ממחזור למחזור.
  • תשלום זה נגבה עבור הטיפול בבקשת הרישום ואינו נכלל בשכ"ל עבור הקורסים הנלמדים,
  • תשלום אינו מוחזר במידה והתלמיד לא מימש את זכותו ללמוד.

הרשמה לבחינת "מימד"

  • בחינת המימ"ד הינה בחינת מיון וקבלה.
  • בחינה זו כוללת שלושה נושאים:  אנגלית, מתמטיקה ועברית
  • בהתאם  לתוצאות הבחינה, התלמידים ישובצו במסלולים השונים.

בחינת המימ"ד מתקיימת במכללה במספר מועדים בסמוך למועד פתיחת כל מכינה והיא מיועדת לחסרי ציון פסיכומטרי.

שכר לימוד:

  1. ממועד פרסום החלטות וועדת המלגות, תלמיד שאינו זכאי לפטור מלא ומעוניין להמשיך לימודיו, יידרש להסדיר את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי או המחאות דחויות או באמצעות מימוש הפיקדון בקרן האישית לחיילים משוחררים  (אם הקרן עומדת לזכותו), תוך 7 ימי עבודה.
  2. בהתאם לחוק קליטת חיילים משוחררים תשנ"ד -1994, זכאים חיילים משוחררים או יוצאי שירות לאומי כהגדרתם בחוק, לפיקדון אישי, הלימודים במכינה מוכרים ע"י משרד החינוך לצורך מימון שכ"ל מהפיקדון וניתן לקבל הפניה למשיכת שכ"ל מהקרן האישית.
  3. גובה שכר הלימוד יקבע בהתאם למסלול הלימודים או על פי תחשיב יחידות הלימוד (הסכום הנמוך מבין השניים).
  4. תלמיד מכינה שמפסיק את לימודיו טרם פרסום החלטות ועדת המלגות/ לאחר פרסום החלטות הועדה יחויב בתשלום שכר לימוד יחסי בהתאם לתקופת לימודיו בפועל.