תקנון הספריה - תמצית

  • הקוראים מתבקשים למלא אחר תקנון הספריה.
  • רישומי הספרייה הם אלו הקובעים לעניין השבת פריטים שהושאלו מהספרייה.
  • על-פי תמצית התקנון המצוטטת כאן מחויבים  חלק מהקוראים, בהתאם למסגרת הלימודים, להפקיד המחאה בסך 500 ש"ח כתנאי לקבלת שירותי הספריה.
  • על הקוראים להחזיר את הספרים במועד שנקבע להם, לשמור על השקט, ולא להכניס מאכל ומשקה לתחומי הספריה.
  • אי החזרת ספרים במועד גוררת שלילת זכות ההשאלה לזמן קצוב או לקנסות כספיים.
  • יש להיכנס באופן שוטף לכרטיס הקורא ולעקוב אחרי מועדי ההחזרה של הפריטים שברשותכם. אין להישען אך ורק על התזכורות הנשלחות מן המערכת בשל תקלות תקשורת.
  • ההשאלה בספריה הינה אישית בלבד, ומותנית בהצגת כרטיס סטודנט או כרטיס מרצה.