תנאי רישום ללימודים לתואר בוגר במדעים .B.Sc לשנה"ל תשע"ח

פרק 1: תנאים להגשת מועמדות

תנאי המינימום להגשת מועמדות לתכנית לימודים במכללה מסווגים לשלוש קבוצות:
1. תנאי רישום  כלליים :
 •  ציוני בחינות בגרות
 •  ציון הבחינה הפסיכומטרית
 • סף להרשמה באנגלית  
2. תנאי רישום  מחלקתיים
3. תשלום דמי הרשמה

רשאי להגיש מועמדות ללימודים מי שיעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:

א. תנאי רישום כלליים

1. תעודת בגרות
1.1 מועמד בעל תעודת בגרות ישראלית, שהשיג ממוצע 70 ללא בונוסים ואשר יעמוד בכל התנאים הבאים:

הצגת תעודת בגרות ישראלית, הכוללת לפחות:
1. בחינה במתמטיקה ברמה של 4 או 5 יח"ל.
2. בחינה באנגלית ברמה של 4 או 5 יח"ל.
3. בחינה במקצוע מוגבר נוסף (שאינו אנגלית ומתמטיקה) ברמה של 4 או 5 יח"ל.


הציון המינימלי הנדרש בכל אחד מהמקצועות המפורטים לעיל הוא בהתאם לתנאי הרישום המחלקתיים המפורטים בפרק הבא. במחלקה בה לא מצוינת דרישה מפורשת – הציון המינימלי לא יפחת מציון 60.
אופן חישוב ממוצע ציוני הבגרות מפורט בפרק "חישוב ממוצע ציוני בגרות וסכם" בעמ' 70.

הערה
רשאי להגיש מועמדות ללימודים גם מי שאינו עומד בדרישות בבחינת הבגרות במתמטיקה ובלבד שיעבור בהצלחה קורס מתמטיקה במכינת קדם-הנדסה של המכללה על פי תנאי הרישום המחלקתיים.1.2 מועמד בעל תעודת בגרות מוכרת מחו"ל*,  שיעמוד בדרישות בחינות הכניסה האלה:
מתמטיקה
ברמה של 4 יח"ל. הציון המינימלי הנדרש בהתאם לתנאי הרישום המחלקתיים.
עברית ברמה ג'- ציון 60 לפחות. מועמדים בעלי דיפלומת הנדסאי ממכללה מוכרת בארץ פטורים מהבחינה.
אנגלית בהתאם לתנאי הרישום המחלקתיים.
פיזיקה ברמה של 3/5 יח"ל (למועמדים למחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה או הנדסה אופטית). הציון הנדרש בהתאם לדרישות המחלקה.
כימיה ברמה של 3 יח"ל (למועמדים למחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה). הציון הנדרש הוא 60 לפחות.

* בעלי תעודת בגרות מחו"ל חייבים להמציא, בנוסף לצילום התעודה המקורית, תרגום לעברית של תעודת הבגרות, כולל פירוט הציונים. התרגום חייב להיות חתום על ידי רשות משפטית או מוסדית מוסמכת ומוכרת. בנוסף, יש לצרף לתעודות אישור ממשרד החינוך על כך שהתעודה שוות ערך לתעודת בגרות בישראל.

לצורך קבלת האישור יש לפנות למחלקה לאישור השכלה על-יסודית במשרד החינוך, רח' כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים, טל. 02-5601371.הפּנייה בצירוף תרגום נוטריוני מקורי של תעודת הבגרות מחו"ל וצילומי תעודת זהות ותעודת עולה.

מועדי בחינות הכניסה לבעלי תעודת בגרות מחו"ל
כל הבחינות מתקיימות במועד אחד בלבד בתאריכים אלה, בשעה 13:00:


מקצוע יום בשבוע מועד חורף  תאריך למועד חורף יום בשבוע מועד אביב תאריך למועד אביב
*מתמטיקה שני 04.09.2017 שני 05.02.2018
עברית חמישי 07.09.2017 חמישי 08.02.2018
*פזיקיה/ כימיה שני 11.09.2017 שני 12.02.2018
אנגלית- מבחן אמיר"ם בתיאום עם היחידה לאנגלית -- -- --

* חומר הלימוד לבחינות במתמטיקה ובפיזיקה מופיע בפרק 5 בהמשך.

2. ציון הבחינה הפסיכומטרית
חובת הגשה של תוצאות בחינה פסיכומטרית חלה על כל המועמדים, בין אם הם בעלי השכלה על-תיכונית קודמת ובין אם נרשמו לשנה מתקדמת. ציון הבחינה הפסיכומטרית המקנה זכות לדיון בקבלה ללימודים במכללה:
ציון 550 לפחות
- בדגש רב תחומי או בדגש כמותי.

2.1 כללי
הבחינה הפסיכומטרית נערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.  ציון הבחינה תקף לצורכי דיון בקבלת המועמד במשך 10 שנים ממועד הבחינה.  לפיכך, כל מועמד יכול להקדים ולהיבחן במועד המתאים לו, ותוצאות בחינתו ישמשו אותו בכל התקופה האמורה.  חובת הגשה של תוצאות בחינה פסיכומטרית תקפה חלה על כל המועמדים, בין אם הם בעלי השכלה על - תיכונית ובין אם נרשמו לשנה מתקדמת.  על מועמד להמציא  את תוצאות הבחינה הפסיכומטרית באופן עצמאי.  המועד האחרון להיבחן לצורך דיון בקבלה לשנה"ל הקרובה הוא יולי.

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה www.nite.org.il

נרשמים לבחינה חייבים בדמי בחינה, ששיעורם עשוי להשתנות במרוצת השנה.  שיעור התשלום ואופן, וכן משלוח הטופס למרכז הארצי לבחינות ולהערכה (בהרשמה דרך הדואר) מפורטים בטופס ההרשמה לבחינה.  יש לקרוא היטב את דף נהלי ההרשמה לפני מילוי טופס ההרשמה לבחינה.

תוצאות הבחינה יישלחו, בתוך 45 יום, לכתובת ולדואר האלקטרוני של הנבחן, בצירוף הסבר על משמעותן.  במקביל יועברו הציונים לכל האוניברסיטאות ולטכניון, ולמוסדות לימוד נוספים, לפי בקשת המועמד בטופס ההרשמה. כמו כן, יוכל כל נבחן לצפות בציוניו, על סמך פרטים אישיים מזהים, באתר האינטרנט של המרכז בסמוך ליום העברת הציונים למוסדות הלימוד.

מועמדים אשר לא ציינו בטופס ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית להעביר את התוצאות למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה (ואשר אינם מחזיקים בטופס המקורי), נדרשים לבקש מהמרכז הארצי להעביר אל המכללה את תוצאות הבחינה.

2.3 שפות הבחינה

אפשר להיבחן באחת משש השפות: עברית, ערבית, משולב/אנגלית, צרפתית, ספרדית ורוסית.  ממולץ לנבחן להיבחן בשפה שבה הוא שולט היטב.  אם המועמד אינו שולט היטב באף אחת מהשפות המצוינות, הוא רשאי להיבחן בנוסח משולב, שבו השאלות מוצגות בעברית ובאנגלית בליווי תרגום של מילים קשות לכמה שפות נוספות.


3. סף להרשמה באנגלית
הציון המינימלי  במרכיב אנגלית  בפסיכומטרי/אמיר"ם מפורט בכל תכנית לימודים בנפרד.  ואולם למועמדים שציוניהם במרכיב אנגלית נעים בין 84-70  (למעט מועמדים להנדסת תעשייה וניהול והנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אשר נדרשים להגיע עם ציון תנאי הסף ברכיב האנגלית לפני צחילת הלימודים) קיימות שתי אפשרויות לאישור ועדת הקבלה:
א. להשתתף בקורס אנגלית לפני תחילת הלימודים, להשיג ציון "עובר".
ב. להגיש מועמדות לרישום "על תנאי".  אם יתקבל כסטודנט "על תנאי", בכפוף להחלטת המחלקה ותנאי הרישום הכלליים, יתחיל ללמוד את הקורסים האקדמיים במקביל ללימודי אנגלית ברמה "טרום בסיסי" (השיבוץ ייעשה בהתאם לציונו באנגלית לפי הפירוט לעיל).  בכפוף לתנאי הרישום המחלקתיים המפורטים בידיעון זה.
 

הערה: לא ישובץ מועמד לקורס אנגלית ללא ציון 70/170 לפחות ברכיב אנגלית בפסיכומטרי/אמיר"ם  או אמי"ר.

 אם עד סוף הסמסטר הראשון ללימודיו במכללה לא ישיג ציון "עובר" בקורס אנגלית "טרום בסיסי" - יופסקו לימודיו עקב אי מילוי תנאי קבלה.
אם השלים את רמת הידע הבסיסי בקורס אנגלית "טרום בסיסי" ועמד בו בהצלחה בציון "עובר", יתקבל כסטודנט "מן המניין" ויוכל להתקדם בשרשרת קורסי האנגלית (מבלי להבחן בבחינת אמיר"ם או אמי"ר).
כל האמור לעיל בכפוף לתנאי הרישום הכלליים והמחלקתיים המפורטים בידיעון זה.

הערות
א.
תלמיד העומד לסיים את ביה"ס התיכון רשאי להירשם "על תנאי"; בעת ההרשמה יהיה
עליו להמציא את ציוני המחצית הראשונה של כיתה י"ב   ואישור המפרט את בחינות הבגרות ואת יחידות הלימוד בהן ייבחן. דיון בבקשתו ייערך רק לאחר קבלת תוצאות בחינות בגרות, ובתנאי שיישארו מקומות פנויים. תנאי לקבלה הוא אישור מצה"ל על לימודי המועמד.
ב. בוגר מכינה אוניברסיטאית מוכרת הרלוונטית למחלקה בה הוא מבקש ללמוד, חייב גם בזכאות לתעודת בגרות.
הכרה תינתן במקצועות רלוונטיים כגון מתמטיקה, פיזיקה או אנגלית - בתנאי שהציון הוא בהתאם לדרישות תנאי הרישום הכלליים והמחלקתיים.

ג. מועמדים הניגשים לשיפור ציוני בגרות או להשלמת תעודת בגרות במועד קיץ - בקשתם תובא לדיון לאחר המצאת הציונים, ובתנאי שיישארו מקומות פנויים.   גם המועמדים לסמסטר אביב נדרשים בהשלמת ציוני בגרות במועד קיץ תשע"ז.

ד. מועמד העומד בדרישות המפורטות זכאי חהירשם ללימודים אך ההרשמה אינה בבחינת הוכחה שהתקבל ללימודים.  המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את המועמדים עם הנתונים הגבוהים ביותר.

ה. מועמד המתקבל ללימודים יקבל על כך הודעה בכתבף בדוא"ל או בדואר.  הודעת קבלה תקפה רק לשנת הלימודים ולסמסטר המצוינים בה.

ו. תנאי הסף להגשת מועמדות חלים על כל המועמדים, בין אם הם בעלי השכלה על - תיכונית או אקדמית אשר נרשמו לשנה מתקדמת.

ז. הודעה למועמדים בהמתנה: מועמדים שלא התקבלו לתכנית הלימודים שביקשו, עשויים לקבל הודעה על תכניות לימודיםחלופיות אליהן יוכלו     להתקבל.  אם יתפנה מקום, מועמדים אלו עשויים להתקבל במועד מאוחר יותר לתכנית הלימודים שביקשו תחילה.

ח. מקרים חריגים יופנו לוועדת הקבלה וידונו לגופו של עניין.

ט. מועמד שאינו מתכוון לממש את לימודיו, מתבקש להודיע על כך בכתב למזכירות האקדמית.

י. ניתן להתעדכן במצב ההרשמה באתר המכללה בתחנת המידע למועמד, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, המופיעים בהודעת ההרשמה ללימודים.
    

ב. תנאי רישום מחלקתיים

להלן פירוט הדרישות הנוספות לדרישות הכלליות, שפורטו בסעיף א' לעיל.
הדרישות מסווגות לפי תכניות הלימודים. הציונים המפורטים להלן הם תנאים מינימליים, המקנים זכות לדיון בקבלה ללימודים במכללה. תנאים אלה הם לרישום בלבד ואינם מחייבים קבלה ללימודים.
 • הנדסה אופטית
  בנוסף לדרישות הכלליות, בעלי תעודת בגרות ישראלית נדרשים לציון בחינה מינימלי במקצועות הבאים:
   
  ציון סף בפסיכומטרי:
  570 (רב תחומי או כמותי - הגבוה מביניהם)
  מועמדים עם ציון פסיכומטרי  מתחת ל - 570 וציון מעל 80 בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל, יוזמנו לראיון לבדיקת התאמה.
  85 במרכיב אנגלית בפסיכומטרי/אמיר"ם או 185 במבחן אמי"ר  (אחרת ראה בתנאי הקבלה הכלליים).
   
  ציוני סף בבגרות (ממוצע גולמי, ללא בונוסים):
  ממוצע גולמי - 70
  מתמטיקה - ציון 90 ברמה של 4 יח"ל או ציון 75 ברמה של 5 יח"ל (לחלופין מכינת -קדם הנדסה של המכללה)
  פיזיקה -       ציון 70 ברמה של 5 יח"ל (לחילופין 75 במכינת קדם הנדסה של המכללה)
  אנגלית -     ציון 70 ברמה של 4 יח"ל או ציון 65 ברמה של 5 יח"ל.
   
  תנאי הסף להגשת מועמדות של הנדסאים ובעלי תעודת בגרות מחו"ל מפורטים  בתנאי הרישום הכלליים.
 • הנדסת ביוטכנולוגיה
  ציון סף פסיכומטרי:
  550 (רב תחומי או כמותי - הגבוה מביניהם)
  85 במרכיב אנגלית בפסיכומטרי/אמיר"ם או 185 במבחן אמי"ר  (אחרת ראה בתנאי הקבלה הכלליים).
   
   
  ציוני סף בבגרות (ממוצע גולמי, ללא בונוסים):
  ממוצע גולמי  - 70
  מקצוע מוגבר נוסף על מתמטיקה ואנגלית ברמה של 4 או 5 יח"ל - 60 
  מתמטיקה - ציון 75 ברמה של 4 יח"ל או ציון 65 ברמה של 5 יח"ל.  (לחלופין מכינת קדם הנדסה).
  מי שציונו בבחינת הבגרות במתמטיקה ב - 4 יח"ל 79-75 או ב - 5 יח"ל 69-65, יידרש לעבור קורס מבוא למתמטיקה אקדמית בציון 65 לפחות.
  כימיה ** - ציון 60 ברמה של 3 יח"ל או ברמה של 5 יח"ל.
  לחילופין: ציון 60 בקורס הכנה בכימיה במכינה הקדם-אקדמית במכללה.
  אנגלית - ציון 70 ברמה של 4 יח"ל או ציון 60 ברמה של 5 יח"ל.
   

  תנאי הסף להגשת מועמדות של הנדסאים ובעלי תעודות בגרות מחו"ל מפורטים בתנאי הרישום הכלליים.  מועמדים במעבר ממוסדות אקדמיים אחרים בארץ יקבלו ייעוץ אישי במחלקה.
   
   
  ** מועמדים שאינם עומדים בתנאי זה יוכלו להגיש מועמדות, אם יעברו בציון 60 לפחות קורס כימיה במכינת קדם-הנדסה של המכללה, או לחילופין בקורס מקוון "מבוא לכימיה אקדמית" (41005), הרישום לקורס זה באמצעות תחנת המידע למועמד.
 • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
  ציון סף פסיכומטרי:
  550 (רב תחומי או כמותי - הגבוה מביניהם) ולפחות 110 במרכיב הכמותי
  90 במרכיב אנגלית בפסיכומטרי /אמיר"ם או 190 במבחן אמי"ר - לפני תחילת הלימודים
   
  ציוני סף בבגרות (ממוצע גולמי, ללא בונוסים):
  ממוצע גולמי - 70
  מקצוע מוגבר נוסף על מתמטיקה ואנגלית ברמה של 4 או 5 יח"ל - 60
  מתמטיקה - ציון 80 ברמה של 4 יח"ל או ציון 70 ברמה של 5 יח"ל.
  פיזיקה - ציון 70 ברמה של 3 יח"ל או ציון 60 ברמה של 5 יח"ל.  (לחלופין ציון 70 במכינת קדם - הנדסה של המכללה)
  אנגלית - ציון 70 ברמה של 4 יח"ל או  60 באמה של 5 יח"ל.
   
  תנאי הסף להגשת מועמדות של הנדסאים ובעלי תעודת בגרת מחו"ל - מפורטים בתנאי הרישום הכלליים 
 • הנדסת מכונות
  ציון סף פסיכומטרי:
  550 (רב תחומי או כמותי - הגבוה מביניהם)
  85 במרכיב אנגלית בפסיכומטרי'/אמיר"ם או 185 במבחן אמי"ר (אחרת ראה בתנאי הקבלה הכלליים).
   
  ציוני סף בבגרות (ממוצע גולמי, ללא בונוסים):
  ממוצע גולמי - 70
  מקצוע מוגבר נוסף על מתמטיקה ואנגלית ברמה של 4 או 5 יח"ל - 60
  מתמטיקה ציון 75 לפחות ברמה של 4 יח"ל או ציון 65  ברמה של 5 יח"ל. (לחלופין 75 במכינת קדם - הנדסה של המכללה)
  מי שציונו בבחינת הבגרות במתמטיקה ב - 4 יח"ל 79-75 או ב - 5 יח"ל 69-65, יידרש לעבור קורס מבוא למתמטיקה אקדמית בציון עובר לפני תחילת הלימודים.
  אנגלית - ציון 60 ברמה של 4 יח"ל או יותר.
   
  תנאי הסף להגשת מועמדות של הנדסאים ובעלי תעודת בגרות מחו"ל מפורטים בתנאי הקבלה הכלליים.
 • הנדסת מערכות מידע
  ציון סף פסיכומטרי:
  550 (רב תחומי או כמותי - הגבוה מביניהם) ולפחות 110 במרכיב הכמותי
  85 במרכיב אנגלית בפסיכומטרי/אמיר"ם או 185 במבחן אמי"ר (אחרת ראה בתנאי הקבלה הכלליים).
   
  ציוני סף בבגרות (ממוצע גולמי, ללא בונוסים):
  ממוצע גולמי - 70
  מקצוע מוגבר נוסף על מתמטיקה ואנגלית ברמה של 4 או 5 יח"ל - 60
  מתמטיקה  ציון 75 ברמה של 4 יח"ל או ציון 65 ברמה של 5 יח"ל (לחלופין ציון 75 במכינת קדם הנדסה של המכללה).
  אנגלית        ציון 60 ברמה של 4 יח"ל או יותר.
   

   תנאי הסף להגשת מועמדות של הנדסאים ובעלי תעודת בגרות מחו"ל מפורטים בתנאי רישום כלליים
 • מתמטיקה שימושית
  ציון סף פסיכומטרי:
  550 (רב תחומי או כמותי - הגבוה מביניהם)
  85 במרכיב אנגלית בפסיכומטרי/אמיר"ם או 185 במבחן אמי"ר (אחרת ראה בתנאי הקבלה הכלליים).
   
  ציוני סף בבגרות (בגרות גולמית, ללא בונוסים):
  ממוצע בגרות - 70
  מקצוע מוגבר נוסף על מתמטיקה ואנגלית ברמה של 4 או 5 יח"ל - 60
  מתמטיקה  ציון 90 ברמה של 4 יח"ל או ציון 75 ברמה של 5 יח"ל. (לחלופין 85 במכינת קדם הנדסה של המכללה)
  אנגלית      ציון 70 ברמה של 4 יח"ל או ציון  65  ברמה של 5 יח"ל.
   
  תנאי הסף להגשת מועמדות של הנדסאיםובעלי תעודת בגרות מחו"ל מפורטים בתנאי הרישום הכלליים
   
 • הנדסת תכנה
  ציון סף פסיכומטרי:
  550 (רב תחומי או כמותי - הגבוה מביניהם) ולפחות 110 במרכיב הכמותי
  85 במרכיב אנגלית בפסיכומטרי/אמיר"ם או 185 במבחן אמי"ר (אחרת ראה בתנאי הקבלה הכלליים).
   
  ציוני סף בבגרות (ממוצע גולמי, ללא בונוסים):
  ממוצע בגרות - 70
  מקצוע מוגבר בנוסף למתמטיקה ואנגלית ברמה של 4 או 5 יח"ל - 60
  מתמטיקה  ציון 75 ברמה של 4 יח"ל או ציון 65 ברמה של 5 יח"ל (לחלופין ציון 75 במכינת קדם הנדסה של המכללה)
  אנגלית         ציון 60 ברמה של 4 יח"ל או יותר.

   
   
  תנאי הסף להגשת מועמדות של הנדסאים ובעלי תעודת בגרות מחו"ל מפורטים בתנאי הקבלה הכלליים
 • הנדסת תעשייה וניהול
  ציון סף פסיכומטרי:
  550 (רב תחומי או כמותי - הגבוה מביניהם)
  85 במרכיב אנגלית בפסיכומטרי/אמיר"ם או 185 במבחן אמי"ר או השגת ציון "עובר " בקורס אנגלית "טרום בסיסי" לפני קבלה ללימודים.
   
  ציוני סף בבגרות (ממוצע גולמי, ללא בונוסים):
  ממוצע בגרות- 70
  מקצוע מוגבר נוסף על מתמטיקה ואנגלית ברמה של 4 או 5 יח"ל  - 60
  מתמטיקה * ציון 80 ברמה של 4 יח"ל או ציון 70 ברמה של 5 יח"ל (לחלופין ציון 80 במכינת קדם הנדסה של המכללה).
  אנגלית       ציון 60 ברמה של 4 יח"ל או יותר.
    

   
   
  תנאי הסף להגשת מועמדות של הנדסאים ובעלי תעודת בגרת מחו"ל מפורטים בתנאים הכלליים.

ג. תשלום דמי הרשמה

כל מועמד חייב בתשלום דמי הרשמה. התשלום תקף לשנה אחת בלבד, ואינו ניתן להעברה משנה לשנה. דמי ההרשמה אינם מוחזרים, גם אם לא התקבל המועמד ללימודים או ביטל הרשמתו ללימודים.
הערות כלליות

א. תלמיד העומד לסיים את ביה"ס התיכון רשאי להירשם "על תנאי"; בעת ההרשמה יהיה
עליו להמציא את ציוני המחצית הראשונה של כיתה י"ב   ואישור המפרט את בחינות הבגרות ואת יחידות הלימוד בהן ייבחן. דיון בבקשתו ייערך רק לאחר קבלת תוצאות בחינות בגרות, ובתנאי שיישארו מקומות פנויים. תנאי לקבלה הוא אישור מצה"ל על לימודי המועמד.

ב. בוגר מכינה אוניברסיטאית מוכרת הרלוונטית למחלקה בה הוא מבקש ללמוד, חייב גם בזכאות לתעודת בגרות.
הכרה תינתן במקצועות רלוונטיים כגון מתמטיקה, פיזיקה או אנגלית - בתנאי שהציון הוא בהתאם לדרישות תנאי הרישום הכלליים והמחלקתיים.

ג. מועמדים הניגשים לשיפור ציוני בגרות או להשלמת תעודת בגרות במועד קיץ - בקשתם תובא לדיון לאחר המצאת הציונים, ובתנאי שיישארו מקומות פנויים.   גם המועמדים לסמסטר אביב נדרשים בהשלמת ציוני בגרות במועד קיץ תשע"ז.

ד. מועמד העומד בדרישות המפורטות זכאי חהירשם ללימודים אך ההרשמה אינה בבחינת הוכחה שהתקבל ללימודים.  המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את המועמדים עם הנתונים הגבוהים ביותר.

ה. מועמד המתקבל ללימודים יקבל על כך הודעה בכתבף בדוא"ל או בדואר.  הודעת קבלה תקפה רק לשנת הלימודים ולסמסטר המצוינים בה.

ו. תנאי הסף להגשת מועמדות חלים על כל המועמדים, בין אם הם בעלי השכלה על - תיכונית או אקדמית אשר נרשמו לשנה מתקדמת.

ז. הודעה למועמדים בהמתנה: מועמדים שלא התקבלו לתכנית הלימודים שביקשו, עשויים לקבל הודעה על תכניות לימודיםחלופיות אליהן יוכלו     להתקבל.  אם יתפנה מקום, מועמדים אלו עשויים להתקבל במועד מאוחר יותר לתכנית הלימודים שביקשו תחילה.

ח. מקרים חריגים יופנו לוועדת הקבלה וידונו לגופו של עניין.

ט. מועמד שאינו מתכוון לממש את לימודיו, מתבקש להודיע על כך בכתב למזכירות האקדמית.

י. ניתן להתעדכן במצב ההרשמה באתר המכללה בתחנת המידע למועמד, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, המופיעים בהודעת ההרשמה ללימודים.
    

חישוב ציוני בגרות וסכם

המחלקה תקבע קבלתו של מועמד לפי הישגיו בתעודת הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.
 
2.1 חישוב ממוצע ציוני תעודת הבגרות לצורך בדיקת זכאות להרשמה (ממוצע גולמי) - בממוצע ציוני הבגרות נכללים כל המקצועות החיצוניים המופיעים בתעודת הבגרות. לא ניתן להשמיט מקצוע גם אם מספר יחידות הלימוד גדול מ-21.

שיטת חישוב הממוצע המשוקלל:
1. יש לכפול את הציון במספר יחידות הלימוד.
2. יש לחבר את המכפלות ולסכמן.
3. יש לחלק את סכום המכפלות בסכום יחידות הלימוד.

זכאים להירשם למכללה בעלי ציון 70 ומעלה בממוצע הבגרות המחושב באופן זה.

2.2. חישוב ממוצע ציוני תעודת הבגרות לצורך דירוג
בממוצע ציוני הבגרות נכללים כל המקצועות החיצוניים אשר בתעודת הבגרות. אין אפשרות להשמיט מקצוע, גם אם מספר יחידות הלימוד גדול מ-21. בחישוב ממוצעי הבגרות לצורך דירוג המועמדים, ניתנות תוספות ציון (בונוס) לנבחנים ברמות מוגברות במקצועות רלוונטיים.

תוספת ציון (בונוס) לבחינות בתעודת בגרות
לבעלי תעודת בגרות ישראלית יינתנו תוספות ציון (בונוס) במקצועות שבהם נבחנו ברמות מוגברות. במסלול העיוני: 4 יח"ל ומעלה במקצועות מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית. במסלול הטכנולוגי: במקצועות של 5 יח"ל ויותר. תוספות ציון בכימיה ובמדעי החיים יינתנו רק למועמדים למחלקה
להנדסת ביוטכנולוגיה.
לציון בחינה ברמה של 4 יח"ל תינתן תוספת של 12.5 נקודות; לדוגמה, ציון 70 יהפוך ל-82.5.לציון בחינה ברמה של 5 יח"ל תינתן תוספת של 25.0 נקודות; לדוגמה, ציון 70 יהפוך ל-95.0.

תוספת בונוס מותנית בציון 60 לפחות במקצועות שעבורם מקבלים את תוספת הציון.

שיטת חישוב הממוצע המשוקלל
1. יש לחבר לציונים את התוספות (כמפורט לעיל)
2. יש לכפול את הציון במספר יחידות הלימוד
3. יש לחבר את המכפלות ולסכמן.
4. יש לחלק את סכום המכפלות בסכום יחידות הלימוד.

2.3 ציון הסכם (ציון ההתאמה)
ציון הסכם הוא ציון קבלה סופי, המורכב בהתאמה מממוצע ציוני הבגרות (כולל בונוסים) ומהציון הפסיכומטרי. ציון הסכם המינימלי לקבלה ללימודים נקבע בהתאם לדרישות המחלקה.

חישוב ציון הסכם
1. יש לכפול את הממוצע המשוקלל של ציוני הבגרות שהתקבל ב-6.
2. יש לחבר את המכפלה עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.
3. יש לחלק את הסכום ב-2. התוצאה שתתקבל היא ציון הסֶכֶם.