ISF

- ISF - תוכנית המשותפת ישראל-יפן

שם: התוכנית המשותפת ישראל-יפן
 
תיאור: התכנית שמה לה למטרה לטפח את שיתופי הפעולה המחקריים בין מדענים מיפן ומישראל. התכנית מופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין האגודה היפנית לקידום המדע (JSPS) לקרן הלאומית למדע.
 
זכאות:  Ph.D, חברי סגל אקדמי
 
סכום כולל: סכום המענק המרבי לחוקר הישראלי, מאת הקרן הלאומית למדע, הינו עד 38,000 ש"ח. המענק הינו חד פעמי הניתן לשימוש לתקופה של עד שנתיים. אין לגבות תקורה ממענק זה.
 
משך הזכאות 2 שנים.
 
תאריך הגשה מקדמית:  
תאריך אחרון להרשמה: 9.8.18 13:00

תאריך אחרון להגשה: 16.8.18 13:00