קורסי חובה בהתמחות של פיתוח מודלים מתמטיים למערכות אלקטרו מבניות

בפרק זה מפורטות פרשיות הלימוד של הקורסים שבתכנית המתמטיקה השימושית.
 
הספרות המופיעות מתחת לשם הקורס מציינות את הפרטים הבאים (מימין לשמאל):
ספרה ראשונה מימין - שעות הרצאה שבועיות
ספרה שנייה מימין - שעות תרגול שבועיות
ספרה שלישית מימין - שעות מעבדה שבועיות
ספרה רביעית מימין - שעות פרויקט/סמינר שבועיות
ספרה חמישית מימין - ערך הקורס בנקודות זכות

פרטים נוספים מפורסמים באתרי האינטרנט הנמצאים במערכת  MOODLE