התחייבות המשתמש במשאבי הספרייה ובמאגרי המידע שלה

במסגרת הרחבת השימוש בשירותי הספרייה של המכללה למשתמשים חיצוניים (Walk In Users) וכדי לחזק את הקשר שבין הקהילה והמכללה, מאפשרת הספרייה למשתמשים חיצוניים גישה חופשית לחומרי הספרייה ולמאגרי המידע האלקטרוניים באמצעות מחשבי הספרייה/המכללה המורשים וזאת למטרות לימוד ומחקר בלבד. הגישה היא ללא כל תמורה, אך יחד עם זאת שומרת המכללה לעצמה את הזכות לחייב משתמשים חיצוניים לשאת בעלויות (Cost) של שירותים או שירותים מסויימים שינתנו על-ידיה למשתמשים, כגון: שירותי יעץ לקוראי חוץ, תמיכה והפנייה למקורות וכד'.
הגישה למאגרי המידע היא ממחשבי המכללה/הספרייה המורשים בלבד ולא באמצעות תקשורת-רחק או באמצעות מחשבים אישיים שאינם מורשים.
ההגבלות בגישה למאגרי המידע השונים נובעות מהסכמים שנחתמו בין המכללה לבין בעלי האתרים והספקים של מאגרי המידע האלקטרוניים (להלן:"הסכמי ההרשאה").
בהתאם להוראות חוק זכויות היוצרים השימוש בכל חומר דיגיטלי המצוי במאגרי המידע, לרבות מאמרים, כתבי עת, ספרות, עבודות, סקירות, פרפרזות וכד' המתפרסמים בפורמט אלקטרוני חייב להיות
שימוש הוגן, למטרות הוראה ומחקר בלבד.

ניתן להדפיס חלק מן החומרים האלקטרוניים במסגרת טיפול הוגן ביצירה לשם לימוד עצמי, מחקר, סקירה וכו' במידה הנדרשת למטרה זו בלבד. כל המדפיס ו/או העושה שימוש אחר לרבות למטרות רווח ו/או מסחר בניגוד להוראות אלו מפר את החוק ועלול לגרום להפרת הסכמי ההרשאה ויישא באחריות אישית על כך.
חל איסור מוחלט על אחסון ו/או שמירת פרטים מהמערכת בכל מערכת אלקטרונית אחרת ואין לעשות בפריטים שימוש מסחרי או להפיצם בכל צורה שהיא. 
המכללה אינה אחראית על כל שימוש שנעשה בניגוד להוראות החוק והסכמי ההרשאה. כמו כן, אין המכללה אחראית לתוכן המידע, לעדכונו או להיותו מעודכן, לשלמותו המדעית וכו' ולכל הסתמכות שתיעשה לגביו ע"י המשתמש והאחריות לשימוש במאגרי המידע האלקטרוניים הינה על המשתמש בלבד. 
המשתמש המפר את הוראות החוק או הגורם להפרת ההסכמים שהמכללה קשורה בהם עם בעלי האתרים והספקים של המידע האלקטרוני מתחייב לשפות את המכללה על כל הוצאה או חיוב כספי שיהיו לה או שיוטל עליה בקשר לכל תביעה שתוגש נגדה עקב הפרה כאמור.

קראתי את כל תנאי השימוש שלעיל