עיבוד אותות אקראיים 31998

הקורס ניתן בסמסטר אביב תשע"ב לסטודנטים במחלקה למתמטיקה שימושית ע"י ד"ר יבגני גרשיקוב. סטודנטים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה שלמדו "מבוא לעיבוד אותות ספרתי" וכן "אותות אקראיים ורעש" והמעוניינים בחיזוק הידע המעשי שלהם בטכניקות עיבוד אותות מתקדמות מוזמנים לקחת את הקורס.
 
נדרש רישום ידני באישור ראש המחלקה.

Short description of course 31580 ’ Introduction to VoIP’

Short description of course 31580 ’ Introduction to VoIP’
31580, Introduction to VoIP 2.5-2-1
Historical overview. Basic concepts and terms. VoIP as a convergence of many different technologies (voice digitizing, networking, telephony etc). Signaling as a first stage of establishing conversation. Overview of main existing signaling protocols. In-depth discussion about SIP. Voice transfer. Real-time protocol (RTP) concepts. Overview of Quality-of-Service (QoS). In-depth discussion of QoS. Overview of telephony networks and short discussion about main principles of merging telephony and VoIP.

כחיבור של הרבה טכנולוגיות שונות (התמרת הקול לצורה VoIP .
 בסיסיי
 סקירה היסטורית. עקרונות ומונחי

 של הקמת השיחה. סקירה של פרוטוקולי  כשלב ראשו (signaling) ספרתית, רישות, טלפוניה וכו'). איתות  פרוטוקול של זמ ,RTP- העברת קול. עקרונות של ה .SIP לימוד לעומק של הפרוטוקול .signaling- של ה קיימי

 סקירה קצרה של רשת טלפונית ולימוד .QoS- לימוד לעומק של ה .Quality-of-Service (QoS) אמת. סקירה של .VoIP- של עקרונות של חיבור של טלפוניה ו