הרשמה לבחינות הבגרות

הגדרות:

נבחן אינטרני-  הינו תלמיד שעבר לפחות בחינה אחת במסגרת לימודיו בבית הספר התיכון והוא משלים את לימודיו לתעודת בגרות בבחינות בבית סיפרו למעט אנגלית)
נבחן אקסטרני - הינו תלמיד שלמד בבית ספר אקסטרני, או תלמיד שלמד בבית ספר שאינו אקסטרני אך לא נבחן , או לא עבר כל בחינה בבגרות. או תלמיד אינטרני שהחליט לעבור למסלול אקסטרני  (עקב שינוי מסלול לימודים)

נוהל ההרשמה לבחינות הבגרות :
נבחן אינטרני
- ירשם לבחינות הבגרות במזכירות בית הספר בו למד, בהתאם לתוכנית לימודיו האישית שנקבעה לו על ידי יועצת המכינה. לקראת מועד הרישום, התלמיד יצויד בדף הסבר, שינתן לו במזכירות המכינה.

נבחן אקסטרני - מחויב עם תחילת לימודיו לפתוח תיק אקסטרני במשרד  החינוך שבמחוז מגוריו.

לצורך כך על הסטודנט להצטייד במסמכים הבאים:

  1. תעודת זהות (עולים חדשים יציגו תעודת עולה)
  2. דמי פתיחת תיק נבחן.
  3. תמונות פספורט.
  4. גיליון ציונים מקורי של הישגים בבחינות בגרות קודמות במידה וקיים עבורו

    הערה: פתיחת תיק נבחן אינה מהווה הרשמה לבחינות הבגרות, ועל הנבחן לשלם את שוברי התשלום לכל בחינה בנפרד לפני כל מועד.

אחריות: חובת ההרשמה לבחינה הינה על התלמיד.
יש לשלם את אגרת הבחינה במועד הנקוב.