פרשיות לימוד

פרשיות הלימוד

 

בפרק זה מפורטות פרשיות הלימוד של הקורסים שבכל תכניות הלימודים.

 

הספרות המופיעות מתחת לשם הקורס מציינות את הפרטים הבאים (מימין לשמאל):

ספרה ראשונה מימין    שעות הרצאה שבועיות

ספרה שנייה מימין –  שעות תרגיל שבועיות

ספרה שלישית מימין –  שעות מעבדה שבועיות

ספרה רביעית מימין –  שעות פרויקט/סמינר שבועיות

ספרה חמישית מימין –  ערך הקורס בנקודות זכות

 

11001  אלגברה

3 2 - -  4.0

מספרים מרוכבים, הצגה אלגברית וקוטבית. המשפט היסודי של האלגברה על מספר שורשים של פולינום. וקטורים במישור ובמרחב, מכפלה סקלרית, מכפלה וקטורית, מכפלה מעורבת. ישרים ומישורים במרחב. וקטורים עם n רכיבים. מטריצות, מכפלה של מטריצה בווקטור, מכפלת מטריצות ומטריצות הפיכות. מערכת משוואות לינאריות, תכונות של קבוצת הפתרונות, שיטת גאוס ושיטת גאוס-ג'ורדן. פרישה לינארית, תלות לינארית של קבוצת וקטורים. תת-מרחב, תת-מרחב אפס של מטריצה ותת-מרחב שנפרש ע"י וקטורי עמודות של מטריצה. בסיס וממד של תת-מרחב, קואורדינטות של וקטור לפי בסיס. דטרמיננטות. כלל קרמר. וקטורים וערכים עצמיים, פולינום אופייני, לכסון של מטריצה. מרחב וקטורי כללי. העתקות לינאריות.

 

11003  חדו"א 1

4 2 - -  5.0

מושג הפונקציה, פולינומים ופונקציות רציונליות. גבול של פונקציה: הגדרה ותכונות, חשבון גבולות, משפט הסנדביץ', התכנסות סדרות. רציפות: רציפות בנקודה, רציפות בקטע סגור, משפטי ווירשטרס, משפט ערך הביניים. הגדרת הנגזרת ומשמעותה הגאומטרית, נגזרות של מכפלה מנה וכלל השרשרת, נגזרות של פונקציה אלמנטריות,  פונקציה הפוכה, סתומה ושנתונה בצורה פרמטרית. המשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי (פרמה, רול ולגרנז'). גזירה מסדר גבוה, קירוב לינארי, דפרנציאל, פיתוח טיילור,  כלל לופיטל. חקירת פונקציה: תחומי עליה וירידה, נקודות  קיצון, מושג  הקמירות,  ואסימפטוטות. אינטגרל לא-מסוים, פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה. אינטגרל מסוים: סכומי רימן הגדרה ותכונות, משפט ערך הביניים של האינטגרל, המשפט היסודי של החשבון האינטגרלי, יישום האינטגרל לחישוב שטח, נפח ואורך קשת. אינטגרל לא אמיתי.

 

11005  חדו"א 2

4 2 - -  5.0

אלמנטים של הנדסה אנליטית במרחב: קווים ועקומים, ישר, מישור, משטחים. פונקציה סקלרית של מספר משתנים: קווי גובה, גבול ורציפות, נגזרת חלקית, דיפרנציאביליות, דיפרנציאל, קירוב לינארי. כלל השרשרת. נגזרת מסדר גבוה, נוסחת טיילור. נגזרת מכוונת, וקטור הגרדיאנט. מישור משיק. פונקציות סתומות. מינימום ומקסימום מקומי ומוחלט של פונקציה סקלרית עם מספר משתנים. מינימום ומקסימום עם אילוץ, שיטת כופלי לגרנז'. אינטגרל כפול, החלפת משתנים באינטגרל כפול. אינטגרל משולש, החלפת משתנים באינטגרל משולש. אינטגרל קווי של פונקציה סקלרית. שדה וקטורי. אינטגרל קווי של פונקציה וקטורית. נוסחת גרין. שדה משמר. אינטגרל משטחי של פונקציה סקלרית. אינטגרל קווי ומשטחי של פונקציה וקטורית. משפט גאוס ומשפט סטוקס.

 

 

 

 

11057,11056, 11058, 11059, 11060, 11061  אנגלית מתקדמים ב' (לפי מחלקה)

-4 - -  2.0

הקורס אנגלית מתקדמים ב' מיועד לבוגרי אנגלית למתקדמים א' (11064) ולסטודנטים שסווגו לרמה זו על סמך הבחינה הפסיכומטרית. הדגש מושם על הבנת הנקרא והרחבת אוצר המילים האקדמי והטכני. במשך הקורס, קוראים טקסטים הקשורים לתחום הלימוד של הסטודנט, ובקבוצות מכינים ומעבירים מצגות קצרות הקשורות לחומר הנלמד. חובה על הסטודנטים להירשם לקבוצה המיועדת למחלקה שבה הם לומדים.

 

11062  אנגלית טרום בסיסי ב'

6 - - -  0

הקורס מיועד לסטודנטים שציונם מתחת ל- 85 בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמיר"ם, או מתחת ל-185 במבחן אמי"ר.

ציון עובר בקורס הינו 60.

 

11063  אנגלית בסיסי

- 6 - -  0

הקורס מיועד לבוגרי אנגלית טרום בסיסי ב' (11062) ולסטודנטים שסווגו לרמה זו על סמך הבחינה הפסיכומטרית. הקורס יתמקד בקריאת טקסטים מגוונים באנגלית על מנת להקנות כלים בהבנת הנקרא. יושם דגש על חזרה אינטנסיבית על הדקדוק האנגלי, ועל הרחבת אוצר המילים.

ציון עובר בקורס הינו 60.

 

11064  אנגלית מתקדמים א'

- 4 - -  0

הקורס מיועד לבוגרי אנגלית בסיסי (11063) ולסטודנטים שסווגו לרמה זו על סמך הבחינה הפסיכומטרית. הקורס יתמקד בקריאה אינטנסיבית של  טקסטים ברמה גבוהה באנגלית, בנוסף לקריאה מורחבת בבית. יושם דגש על חיזוק הדקדוק, הרחבת אוצר המילים והכלים בהבנת הנקרא, על מנת לשפר את יכולת הסטודנט לקרוא חומרים מקצועיים וטקסטים אקדמיים באנגלית בקורס  אנגלית טכנית. 

ציון עובר בקורס הינו 60.

 

11068, 11069  אנגלית טכנית יישומית

- 2 - - 1.0

הקורסים מיועדים לבוגרי אנגלית מתקדמים ב' במחלקות של תעו"נ (11059) ותכנה (11060). מטרת הקורס היא הכנה לקראת הבנה של הרצאות באנגלית ופיתוח כישורי דיבור בשפה האנגלית. נדרש מהסטודנט להשתתף באופן פעיל בדיונים בכיתה ולהעביר עד 4 הרצאות מול הכיתה.

 

11101  מבוא למתמטיקה אקדמית

4 - - -  0

פולינומים, משוואות, אי-שוויונות, מערכות משוואות ואי-שוויונות אלגבריים. חילוק פולינומים, פירוק לגורמים, משפט בזו. חזקות, שורשים ולוגריתמים. פתרון משוואות, אי-שוויונות, מערכות משוואות ואי-שוויונות מערכיים ולוגריתמים. פונקציות: חזקה מערכית לוגריתמית. תכונות וגרפים. פונקציה הפוכה. פונקציות טריגונומטריות במשולש ישר זווית. הרחבת הגדרה של פונקציות טריגונומטריות. משפטי קוסינוס וסינוס. מעגל היחידה. קשר בין מעלות ורדיאנים. תכונות וגרפים של פונקציות טריגונומטריות ופונקציות טריגונומטריות הפוכות. זהויות, משוואות ואי-שוויונות טריגונומטריים. נקודה במישור, מרחק בין שתי נקודות. חלוקת קטע ביחס נתון. משוואות ישר במישור, מצב הדדי של שני ישרים, מרחק של נקודה מהישר. עקומות במישור מסדר שני: מעגל, אליפסה, היפרבולה, פרבולה. משוואות, גרפים ותכונות, מקומות גאומטריים במישור.

 

 

 

 

11133  משוואות דיפרנציאליות מכ

3 2 - -  4.0

טורים מספריים, מבחני התכנסות טורי חזקות וטיילור. משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון, מודלים מתמטיים, מושג הפתרון, בעיית קושי, משפט הקיום והיחידות, שדה הכיוונים. משוואות מסדר ראשון: הפרדת  משתנים, משוואה לינארית. משוואה לינארית מסדר שני ומעלה: תלות לינארית, וורונסקיאן, מבנה הפתרונות של משוואה לינארית. משוואות עם מקדמים קבועים, השוואת מקדמים ווריאציית הפרמטר. פתרון  משוואות דיפרנציאליות באמצעות טורי חזקות.  התמרת לפלס: תכונות ומשפט הקונבוליוציה,  התמרת לפלס של פונקציות הביסייד ודלתא של דירק, פתרון משוואת דיפרנציאליות באמצעות התמרת לפלס. טורי פוריה ושימושים בהם לפתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות.

 

 

11179  מבוא לפיזיקה אקדמית

4 2 - -  0

יחידות: משמעות היחידות. היסטוריה. היחידות כגודל מכפיל. יחידות טבעיות. מערכת יחידות SI. מעבר בין יחידות. היחידות ככלי עזר לבדיקת ייתכנות. וקטורים וסקלרים: הווקטור כגודל עם כיוון. סימון וקטורים. הצגה קרטזית בעזרת וקטורי כיוון . קשר בין גודל, כיוון ורכיבים של וקטור. חיבור וחיסור גרפי. מכפלה וחילוק  בסקלר. מכפלה סקלרית. קינמטיקה: תנועה בממד אחד: העתק, מהירות ממוצעת, מהירות רגעית (כנגזרת של מיקום הגוף), תאוצה ממוצעת ותאוצה רגעית (כנגזרת של המהירות), שימוש בגזירה ואינטגרציה. תנועת גוף בתאוצה קבועה (קבלת מיקומו ומהירותו כתלות בזמן). הצגה גראפית של מיקום, מהירות ותאוצת גוף והקשרים ביניהם.  נפילה חופשית וזריקות (אנכית, אופקית ובזווית), משוואת המסלול בתנועה במישור. מהירות יחסית. חוקי ניוטון: מושג הכוח והמסה, החוק הראשון והחוק השלישי של ניוטון, החוק השני של ניוטון, קשר בין מסה ומשקל, חיכוך סטטי וקינטי, מושג סף ההחלקה. תרשים כוחות על הגוף. יישומים של החוק השני של ניוטון: תנועת גופים בממד אחד (על מישור אופקי ועל מישור משופע). הקפיץ ומושג הכוח המחזיר. עבודה ואנרגיה: מושג העבודה,  אנרגיה קינטית, קשר בין עבודת שקול הכוחות ושינוי האנרגיה הקינטית. כוחות משמרים וכוחות לא משמרים, אנרגיה פוטנציאלית כובדית (אנרגית גובה) ואלסטית (של קפיץ). אנרגיה מכאנית, חוק שימור האנרגיה, הקשר בין עבודה של כוח לא משמר ושינוי אנרגיה מכאנית. הספק מכני. תנע ומתקף: הגדרת  המתקף כמכפלת כוח בזמן. הגדרת התנע הקווי, הקשר בין מתקף ושינוי התנע הקווי. שימור תנע במערכות סגורות, התנגשות חד-ממדית ודו-ממדית, התנגשות אלסטית והתנגשות אי אלסטית. תנועה מעגלית: תנועה מעגלית קצובה, זמן מחזור בתנועה מעגלית קצובה, מהירות זוויתית, תאוצה צנטריפטלית, שקול הכוחות על גוף בתנועה מעגלית קצובה. תנועה מעגלית במהירות זוויתית משתנה, תאוצה צנטריפטלית ותאוצה משיקית ,תנועה במעגל אנכי. אופטיקה גיאומטרית: חוק ההחזרה וחוק סנל, החזרה גמורה, מראה מישורית, מנסרה, עדשות, דמויות.

 

 

11211   פיזיקה 1מכ

2 1 2 -  3.5

וקטורים: הגדרות, סקלרים ווקטורים, מכפלה ומכפלה סקלרית, הטל של וקטור בכיוון של וקטור אחר. קינמטיקה: מושג המהירות והתאוצה כנגזרות של המקום. גזירה ואינטגרציה של וקטורים התלויים בזמן, טרנספורמציית גליליי, תנועה יחסית. מציאת וקטור המקום מתוך התאוצה ותנאי ההתחלה. תאוצה משיקית ומאונכת, תנועה מעגלית, רדיוס עקמומיות. חוקי ניוטון: שלושת החוקים, רישום וקטורי של משוואות התנועה כמשוואות דיפרנציאליות עם תנאי התחלה, כוח חיכוך בין משטחים וכוחות התנגדות בתנועה בתווך. מערכות מואצות: כוח ד'אלמבר, כוח צנטריפוגלי. עבודה ואנרגיה: מושג העבודה, אנרגיה קינטית, כוח משמר, אנרגיה פוטנציאלית (כובדית, אלסטית, חשמלית וכו'), הקשר בין תלות האנרגיה במיקום לבין כוח ונקודות שיווי משקל. מתקף ותנע: שימור תנע במערכות סגורות, התנגשויות, מושג המתקף. מערכות מרובות חלקיקים: הגדרת מרכז המסה, כוחות פנימיים וחיצוניים, משוואות התנועה עבור מערכת של מסות, הפרדת התנועה לתנועה של מרכז המסה ולתנועה ביחס למרכז המסה (תנועה פנימית). תנודות: תנועה הרמונית, הגדרה ופתרונות של משוואות התנועה, ניתוח אנרגטי, קירוב הרמוני לתנודות קטנות, תנודות מרוסנות, תנודות מאולצות. מעבדה: אומדן שגיאה בגודל מדוד ושגיאה בגודל מחושב (תנועה בנוזל צמיג), תנועה חד ממדית, החוק השני של ניוטון, תנועה מעגלית, סימולציות תנועה בגיליון אלקטרוני, שימור תנע, תנועת מרכז מסה, שדה כוח ואנרגיה פוטנציאלית, תנועה הרמונית בלתי מרוסנת ומרוסנת.

 

11212   פיזיקה 2מכ

3 2 1 -  4.5

השדה החשמלי: חוק קולון והכללתו, הגדרת השדה החשמלי, שדה של מטענים נקודתיים ורצף של מטענים, דיפול חשמלי, מושג השטף, חוק גאוס ושימושיו, שדה בתוך חומר. פוטנציאל חשמלי: פוטנציאל של מטען נקודתי ושל אוסף מטענים, משטחים שווי פוטנציאל, תנועת מטען בוואקום בשדה חשמלי, אנרגיה אלקטרוסטטית, קבול חשמלי, אנרגיה של קבל. שדה  משמר. אופרטורים דיפרנציאליים: הגרדיאנט, קשר שדה–פוטנציאל, הדיבירגנץ והרוטור, שימושים באלקטרוסטטיקה. מוליכים: התחלקות המטען במוליך, הארקה, קבלים, דיאלקטרן. מעגלים חשמליים: זרם ומוליכות חשמלית, חוק אוהם, חוקי קירכהוף, פריקה וטעינה של קבל. משוואת הרציפות. השדה המגנטי: קטבים מגנטיים, כוח לורנץ, תנועה של מטען בשדה מגנטי אחיד, כוחות הפועלים על זרמים. שדה מגנטי של מטענים בתנועה: חוק ביו–סבר, שדה של כריכה מעגלית, שדה של תיל ישר ואינסופי, שטף של צפיפות זרם, חוק אמפר, שדה של סליל ארוך ושל טורואיד. השראה מגנטית: חוק פרדיי, חוק לנץ, השראה עצמית, משרנים, אנרגיה של משרן. צפיפות אנרגיה מגנטית, מעגלי RL, מעגלי ,RLC מעגלי תהודה, גורם איכות. משוואות מקסוול: משוואות מקסוול האינטגרליות, זרם העתק. התאבכות ועקיפה: משוואת הגלים, גל עומד, גלי אורך וגלי רוחב, התאבכות משני מקורות נקודתיים, חיבור פאזורים, התאבכות ממספר מקורות, סריג עקיפה, עקיפה מסדק יחיד, עקיפה מסדקים רחבים, כושר הפרדה, שכבות דקות. גלים אלקטרומגנטיים: קבלת משוואת הגלים ממשוואות מקסוול, ספקטרום הגלים האלקטרומגנטיים, גלי אור, גלי מיקרו, תופעת הקיטוב, ווקטור פוינטינג, אינטרפרומטרים.

מעבדה: מיפוי שדה חשמלי ומשטחים שווי פוטנציאל, חוקי שדה חשמלי, תנועת אלקטרונים בשדה חשמלי, תנועת אלקטרונים בשדה מגנטי, תיל נושא זרם בשדה מגנטי.

 

11213   פיזיקה 3מכ

2 1 1 -  3.0

תורת היחסות הפרטית: ניסוי מייכלסון–מורלי, עקרונות תורת היחסות הפרטית, טרנספורמציית לורנץ, התכווצות האורך והתארכות הזמן, אפקט דופלר. דינמיקה יחסותית, התנע והאנרגיה היחסותיים, חלקיקים חסרי מסה. מבוא לתורת הקוונטים: השערת הקוונטום, התפלגויות, התפלגות בולצמן, קרינת גוף שחור: חוק סטפן–בולצמן, חוק ההזזה של ווין, התפלגות פלנק. האפקט הפוטואלקטרי, אפקט קומפטון, פיזור רתרפורד, ניסוי פרנק–הרץ. קרינת X, ייצור ושימושים, פיזור בראג. ספקטרום המימן, מודל בוהר למבנה האטום. תורת הקוונטים: התכונות הגליות של החומר, עקרון אי הוודאות, משוואת שרדינגר, פונקצית גל, פונקציות הגל של חלקיק בבור פוטנציאל, אפקט המנהרה, מבנה האטום. תולָדות של תורת הקוונטים: הטבלה המחזורית, פסי אנרגיה במוצקים, מתכות, מבודדים ומוליכים למחצה. לייזרים: מקדמי איינשטיין, קוהרנטיות בפליטה מאולצת, בליעה והגברה, היפוך אוכלוסין, מערכות בעלות 3 ו-4 רמות. רדיואקטיביות: סוגי קרינה, זמן מחצית חיים. 

מעבדה: אופני תנודה דיסקרטיים במיתר, קרינת גוף שחור, האפקט הפוטואלקטרי, ספקטרוסקופיה, לייזרים.

 

 

22105 מבוא לתכנות

2 - 2 - 3.0

חשיבה אלגוריתמית, תרשימי זרימה, סוגי משתנים וקבועים, משפטי תנאי, לולאות, תכניות ופונקציות משתמש, משתנים מקומיים וגלובליים, מערכים ומטריצות, מערכים מיוחדים, הצגה גרפית של נתונים, הכרות עם Toolboxes מתקדמים של MATLAB. התרגול בשפת MATLAB.

 

 

 

22112  מבוא לגרפיקה הנדסית

2 - 2 -  3.0

עקרונות הגיאומטריה התיאורית והשרטוט ההנדסי. הטלות ומבטים ראשיים, תיאור הישר, מצב הדדי של שני ישרים, תיאור המישור, מצב הדדי בין ישר, מישור וגוף מרחבי, חדירות ופריסות, חתכים, מבטים תלת-מימדיים.

 

22113 תיב"ם

2 - 2 -  3.0

מידול פרמטרי ואסוציאטיבי בתיב"ם: סוגי אובייקטים, הגדרות גיאומטריות, features, קשרים בין features, פעולות בסיסיות על features. בניית הרכבה בתיב"ם. לכידת כוונת התכן ברמת החלק וברמת ההרכבה. שרטוט כשפה הנדסית. יצירת שרטוטים בסביבת מערכת תיב"ם. מבטים, היטלים וחתכים במערכת תיב"ם. מבנה השרטוט: גיליונות ותבניות. שרטוט של חלק, שרטוט הרכבה. שדה כותרת, שדה שינויים, אזורים בשרטוט, תקני השרטוט. יצוא ויבוא של מודלים ושרטוטים, ועבודה עם ספריות.

 

22130  אנליזה נומרית

2 1 - -  2.5

ניתוח שגיאות ויציבות נומרית. פתרון נומרי של מערכת משוואות אלגבריות לינאריות: שיטת האלימינציה של גאוס ושיטת partial pivoting, שיטות איטרטיביות. פתרון משוואות חד-משתנים בנעלם אחד: שיטת החצייה, שיטת נקודת שבת, שיטת ניוטון–רפסון. אינטרפולציה: פולינומי לגראנז', אינטרפולצית Spline. אינטגרציה נומרית: שיטת הטרפז, שיטת סימפסון, שיטת רומברג. פתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות: שיטת אוילר, שיטות רונגה–קוטה.

 

22163  אלמנטים סופיים

2 1 1 -  3.0

בתחומי הנדסה שונים ובהנדסת מכונות בפרט קיימות לא מעט בעיות שלא ניתן לפתור אותן אנליטית (מתמטית) וכתוצאה מכך התפתחו שיטות נומריות שונות. בקורס זה לומדים את היסודות של שיטת האלמנטים הסופיים שנחשבת אחת השיטות הנומריות המובילות לפתרון בעיות הנדסיות. הקורס דן באופיו ותכונותיו של פתרון נומרי באופן כללי ובעיקרון של חלוקת התחום הפיזיקלי לאלמנטים קטנים אך סופיים. במסגרת המעבדה בקורס הסטודנט ילמד איך להפעיל כלי נומרי מסחרי כמו תוכנת האלמנטים הסופיים ANSYS. יילמדו נושאים כמו אלמנט סופי בודד, הרכבה של תחום מאלמנטים סופיים, קשיחות אלמנט וקשיחות מערכת שמורכבת ממספר אלמנטים, פתרון מסבך מישורי בשיטה הישירה, שגיאה נומרית, וגישות גלובליות ולוקליות לפתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות אשר מתארות בעיות הנדסיות.

 

22205  טכנולוגיה יישומית

- - 3 -  1.5

הכרת תהליכי עיבוד שבבי והתנסות בהפעלת מכונות שיבוב קונבנציונליות. הכרה של כלי שיבוב עיקריים ומושגים בסיסיים בתכנון סדר הפעולות של תהליך הייצור. הכרת שיטות ומכשירי מדידה ואופן השימוש בהם בתהליכי ייצור. תהליכים נבחרים נוספים.

 

22210  מבוא לתהליכי ייצור

2 1 - -  2.5

הכרת תהליכי ייצור שונים משלב בחירת חומרי הגלם והזמנתם ועד לחלקים מוגמרים. מיקום התהליך הטכנולוגי בחיי המוצר. עקרונות תהליכי הייצור המסורתיים (יציקה, ריתוך, עיבוד שבבי, עיבוד פלסטי וטיפול תרמי) ושיטות ייצור מודרניות: EDM, חיתוך בלייזר, וכו'. טיפולי פני שטח וציפויים. מבוא לייצור בסביבה תחרותית, תכנון פעולות לקראת הייצור, בדיקות קבלה.

 

 

 

22251  תהליכי עיבוד שבבי

2 1 2 -  3.5

הגדרות יסוד בייצור, סוגים שונים של תהליכי ייצור, וסקירה קצרה על סוגי חומרים הנדסיים המשמשים לייצור תעשייתי. סוגי מכונות שיבוב ושיטות עיבוד שבבי קונבנציונלי. גאומטריית השבב, גאומטריית כלי השיבוב, בלאי ואורך חיים של כלי שיבוב (שימות). מאפייני תהליך השיבוב: מהירות חיתוך, קידמה והיגש. בחירת המאפיינים (תנאי השיבוב) והשפעתם על טיב פני השטח של המוצר ואורך החיים של הכלי. חישוב כוחות, קצב הורדת שבב, הספקים, וזמן עיבוד ישיר בשיטות שונות בעיבוד שבבי. אופטימיזציה של תהליך השיבוב. עקרונות תכנון תהליכים טכנולוגיים. התנסות מעבדתית בתוכנת ייצור בעזרת מחשב שבמסגרתה תבוצע סימולציה של תהליכי כרסום במכונות מבוקרות מחשב.

 

22252  מערכות ייצור ממוחשבות

2 - 2 -  3.0

תכנון, יישום ובקרה של מערכות ייצור משולבות מחשב (CIM). סוגי מערכות ייצור, יישום טכנולוגיות שמשתתפות בהפעלת אוטומציה גמישה בייצור כמו רובוטים, חיישנים, ייצור בעזרת מחשב (CAM), בקרה ספרתית (CNC), תאי ייצור, טכנולוגיית קבוצות (GT), תכנון תהליכי ייצור בעזרת מחשב (CAPP), מערכות ייצור גמישות (FMS), וכן בעיות האינטגרציה, בקרה וניהול של מערכות אלה במסגרת מערכות ייצור משולבות מחשב (CIM).

 

22253  אוטומציה תעשייתית

2 - 2 -  3.0

חיישנים ומדידות, מערכות פניאומטיות, תורת המיתוג, פעולות במספרים ממשיים, דיאגרמת סולם, בקרים מתוכנתים, תיכנות בשפת CoDeSys ומעבדה באוטומציה.

 

22255  עיבוד פלסטי של מתכות

2 1 - -  2.5

עיבוד פלסטי של מתכות כולל תחום נרחב של תהליכים שבהם מעצבים מתכות לצורות שונות תוך ניצול תכונותיהן בתחום הפלסטי. מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי בעיבוד הפלסטי הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט הטכנולוגי. ידונו השפעת העיבוד הפלסטי על תכונות המתכת, יוצגו כלים ומכונות לעיבוד בקור ובחום, וידונו שיטות הריתוך השונות ובדיקות ללא הרס מקובלות. 

 

22264  עקרונות השיטה הגיאומטרית: מידות וסיבולות

2 1 - -  2.5

המגבלות של מערכת מידות וסיבולות קונבנציונלית..Geometric Dimensioning & Tolerancing-GD&T יתרונות של GD&T ככלי תכן, כלי עזר בייצור, בקרת איכות והוזלת מוצרים. עקרונות היסוד, סמלים ומושגים. עיקרון המעטפה (Envelope Principle). סיבולות של צורה: מישוריות, ישרות, עיגוליות, גליליות. אלמנטי ייחוס(Datum Features) , מצבי חומר (LMC ,MMC), בונוסים בטולרנסים, תנאי וירטואלי. סיבולות של תנוחה: ניצבות, מקבילות, זוויתיות. סיבולת המיקום, קונצנטריות, סימטריות, זריקה ופרופיל. חישוב סיבולות גיאומטריות אופטימליות. מבוא לתכן מדידים פונקציונליים.

 

22267  הנדסת חומרים מתקדמת

2 1 - -  2.5 

דפורמציה פלסטית בגביש יחיד - החלקה, תנועת נקעים, מאמץ גזירה מופרד, תאומים, משגי הערמה. עקרונות של תורת הנקעים - נקעים בסריגים שונים (FCC, BCC, HCP), שדות מאמצים ואנרגיה של נקעים, כוחות בין נקעים, טיפוס נקעים, אינטראקציות בין נקעים, מקורות נקעים, הערמות של נקעים. מנגנוני חיזוק - גבולות גרעין, גבולות גרעין בעלי זווית קטנה, הקשיית מעוותים, תמיסה מוצקה, מתבדלים, פגמים, מחזקים מלאכותיים, חיזוק מרטנזיטי. יישום - תהליכי זחילה ודפורמציה פלסטית בטמפרטורות גבוהות.

 

22268  חוזק מתקדם

2 1 - -  2.5

הרחבה והעמקה של הידע בתחום של תורת החוזק. מצב מאמצים מרחבי (3D), עיבורים וחוק הוק המוכלל, יסודות ופתרון בעיות באמצעות תורת האלסטיות, כפיפת קורות (נושאים מתקדמים), פיתול של מוטות לא עגולים. חישוב מאמצים במערכת פולרית: גלילים בעלי עובי דופן גדול וגלילים מורכבים, דיסקים מסתובבים, קריסה.

 

22305  מכניקת מוצקים 1

3 2 - -  4.0

קורס זה ידוע גם בשם סטטיקה ומטרתו היא להכיר לסטודנט את העקרונות הבסיסיים של המכניקה של גוף קשיח. בקורס ילמד הסטודנט להשתמש באנליזה וקטורית לשם פתרון בעיות מכניות, כולל פתרונות למערכות גופים עליהם מופעלים כוחות ומומנטים מרחביים. הנושאים הנלמדים בקורס: כוח ותכונותיו. כוח הכובד, כוח החיכוך, דיאגרמת גוף חופשי (דג"ח), סמכים וכוחות תגובה. מומנט של כוח סביב נקודה וסביב ציר, הקשר בין מומנטים סביב צירי הקואורדינטות לבין מומנט סביב ראשית הקואורדינטות, משפט ואריניון. שקילות של מערכת כוחות אחת עם מערכת כוחות אחרת. וקטור ראשי ומומנט ראשי של מערכת כוחות. שיווי משקל של גוף קשיח, תנאים ומשוואות שיווי משקל למערכות שונות ולגופים מורכבים כמו מסבכים ומסגרות. חישוב ושרטוט מהלכי כוחות ומומנטים פנימיים בקורות. הגדרה וחישוב של מרכז כובד ומרכז גיאומטרי של גופים וחתכים. מומנטי שטח מסדר שני של חתכים, חישוב מומנט שטח יחסית לצירים מקבילים לצירים המרכזיים (משפט שטיינר), טרנספורמציה של מומנטי שטח, מומנטי שטח ראשיים וצירים ראשיים.

 

22310 מכניקת מוצקים 2

3 2 - - 4.0

מבוא ומושגים בסיסיים. העמסה צירית: מאמץ נורמלי, הזזות ועיבורים, חוק הוק החד-ממדי, בעיות לא-מסויימות סטטית, מאמצים בהתפשטות תרמית. פיתול מוטות עגולים: מהלך מומנטי פיתול, מאמצי גזירה וזוויות פיתול, בעיות לא-מסויימות סטטית. מצב מאמצים בנקודה: טנזור מאמצים, מצב מאמצים מישורי וטרנספורמציית מאמצים, מאמצים ראשיים וכיוונים ראשיים, מאמצי גזירה מקסימליים במישור ובמרחב. מצב עיבורים בנקודה: טנזור עיבורים, חוק הוק המוכלל. מכלי לחץ דקי דופן. כפיפת קורות: מאמצים נורמליים, כפיפה משופעת, מאמצי גזירה. דפורמציות בכפיפה: המשוואה הדיפרנציאלית של הקו האלסטי, שיטת הסופרפוזיציה, בעיות לא-מסויימות סטטית. שילוב מצבי העמסה בסיסיים. שיטת האנרגיה – משפט קסטיליאנו. קריסת מוטות.

 

22400  הנדסת חומרים

2 1 - -  2.5 

מהי הנדסת חומרים בראשית המאה ה-21? מבנה האטום. קשרים כימיים. קריסטלוגרפיה. פגמים במבנה הסריגי. נקעים. עקומת מאמץ–מעוות. בדיקות מכניות. דיפוזיה. דיאגרמת פאזות ברזל-פחמן. סקירת פלדות. נוקלאציה וגידול. מנגנוני הקשייה. זחילה. התעייפות. טיפולים תרמיים. דיאגרמת TTT ו-CCT. טיפולים תרמו-מכניים וטיפולי שטח. סגסוגות אל-ברזליות. שיתוך (קורוזיה). חומרים מרוכבים.

 

22401  תורת הדפורמציה הפלסטית

2 1 - -  2.5 

אחד הכלים החשובים ביותר להבנה ולניתוח של תהליכים של דפורמציה פלסטית היא תורת הנקעים. ייחודה של תורת הנקעים הוא ביכולתה לקשור בין תופעות וממצאים בקנה מידה מיקרוסקופי לתכונותיו והתנהגותו המכנית של החומר. תורת הנקעים מקובלת עד כדי היותה כיום אחת מאבני היסוד של מדע הנדסת החומרים. הקורס כולל שלושה חלקים:

1.         רענון של מושג הנקע כפי שנלמד בקורס הבסיסי "הנדסת חומרים".

2.         נושאים ועקרונות נוספים של תורת הנקעים.

3.         דיון בתהליכי דפורמציה פלסטית מנקודת ראות של תורת הנקעים. על התהליכים שידונו במהלך הקורס ניתן למנות התארכות, הקשיית מעוותים, הקשיית מתבדלים, חיזוק ע"י גבולות גרעין, קשיות, השפעות של טיפולים תרמיים, זחילה ותכונות מכניות בטמפרטורות גבוהות.

במהלך הקורס תשולבנה דוגמאות שונות של ממצאי מחקרים שעניינם נקעים.

 

22415  מעבדה בחוזק וחומרים

- - 2 -  1.0

מדידת עיבורים ראשיים בכפיפה עבור סוגי קורות שונים. מדידות ידניות של חלקים שונים תוך התאמת כלי המדידה הידנילדרישות הטכנולוגיות משרטוטי הייצור של החלקים. מדידות ממוחשבות של חלקים שונים בעזרת מכונת CMM ומכשיר אופטי. מתיחה חד-צירית של פלדת פחמן ואלומיניום לקבלת תכונות מכניות אלסטיות ופלסטיות והשוואתן לערכים מהספרות. קשיות של מתכות ברזליות (פלדות פחמן, ופלדות מסוגסגות) ומתכות אל-ברזליות (אלומיניום, פליז ונחושת), והשוואת תוצאות המדידה לערכים מהספרות. המסה וזיקון של סגסוגת אלומיניום וחיסום פלדה. מטלוגרפיה אופטית.

 

22450 מבנה ותכונות של חומרים פלסטיים

2 1 - -  2.5

מבוא, מבנה מרחבי של שרשרת פולימרית, המצב האמורפי וטמפרטורת המעבר הזכוכיתי, המצב הגבישי ותהליכי גרעון וגיבוש, קופולימרים – מבנה, חשיבות וישומים, תערובות פולימרים – מבנה, חשיבות וישומים, מסיסות של תערובות פולימרים, אפיון חומרים פלסטיים - הקשר בין מבנה ותכונות, עקומת מאמץ–מעוות, תכונות ויסקואלסטיות של חומרים פולימריים, זחילה, שחרור מאמצים, מודלים של חומרים ויסקואלסטיים, סקירת חומרים פלסטיים, בחירת חומרים פלסטיים.

 

22453  תהליכי עיבוד של חומרים פלסטיים

2 1 - -  2.5

מבוא לעקרונות עיבוד. תכונות זרימה של חומרים פלסטיים ובעיות אי-יציבות במכונת עיבוד. יצירת לחץ, ערבוב מוצקים, ערבוב בהיתך ונידוף, שיחול, הזרקה, ניפוח יריעות, ניפוח לתבנית בשיחול והזרקה, ערגול, יציקה סיבובית, עיצוב בחום ושיטות עיבוד נוספות.

 

22456  טכנולוגיה של תהליך הזרקה

2 1 - -  2.5

השפעת מבנה החומר על אפשרות עיבודו, PVT, אוריינטציה בתהליך ההזרקה, זרימת היתך בתבנית, התכווצות של מוצרים בתהליך ההזרקה, מאמצים שיוריים, קווי חיבור, קירור התבנית, תעלות הזנת חומר וכניסות חומר, שחרורי אוויר, חליצת מוצר מהתבנית, מכונת ההזרקה וציוד נילווה, חלון הזרקה, אופטימיזציה של תהליך ההזרקה, בקרת איכות של מוצרים מוזרקים, מתודולוגיה של טיפול בתקלות.

 

22458  כשל ואפיון חומרים פלסטיים

2 1 2 -  3.5

מבוא לניתוח כשל, מנגנוני כשל, הרפית מאמצים בפולימרים, כניעה בפולימרים, מכניקת שבר. תכונות נגיפה וכשל בנגיפה של חומרים תרמופלסטיים, הערכת התנהגות בכשל לזמן ארוך מנתוני כשל לזמן קצר, סידוק במאמצי סביבה. המעבדה במסגרת הקורס תאפשר לסטודנט להתנסות בשימוש במכשירי אפיון מתקדמים עבור חומרים פלסטיים כגון Differential Scanning Calorimetry (DSC), Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) ועוד.

 

 

 

 

22459  מבוא לתכן תבניות הזרקה

2 - - -  2.0

מבוא למבנה התבנית, שקעים, היבטים של תכן המוצר להזרקה, אלמנטים למירכוז התבנית, הזנת היתך לתבנית, כניסות החומר, שחרור אוויר, חליצה, בית תבנית וחלקים סטנדרטים, אביזרים מיוחדים, דוגמאות לתכן תבנית, היבטים כלכליים בתכן תבנית, אחזקת תבניות.

 

22466  ביומכניקה שיקומית

3 - - -  3.0

סקירה של תחום הנדסת השיקום בדגש על ממשק אדם-מכונה, אפליקציות פיזיות, סנסוריות וקוגנטיביות, תוך מתן דגש על הממשק בין האדם הנזקק לשיקום לבין הציוד הקיים. סקירה של מערכות שיקום שונות ועקרונות תכנוניים של מערכות שיקומיות. בנוסף, הקורס מספק הבנה של האתגרים היומיומיים בפניהם ניצבים אנשים בעלי מוגבלויות תוך סקירת מגוון הפתרונות הקיימים בשטח עבורם. נושאי הלימוד בקורס: תבניות הליכה נורמליות ופתולוגיות, פגיעות ראש, פגיעות בעמוד השדרה, שבץ מוחי, התאמת מכשירים ומתקנים אורתופדיים, אלקטרומיוגרפיה, FES.

 

22467  מבוא לביומכניקה

2 2 - -  3.0

מושגי יסוד בתחום הביו-מכניקה המגשרים בין אנטומיית ופיזיולוגיית הגוף לבין תכונותיו המכניות, תוך סקירת מערכות העצבים, השלד, השרירים והמפרקים. ייעוד ותכונות מכניות של חלקי המערכת שלד-שרירים. התכונות המכניות של רקמות ומבנים במערכת שריר-שלד. הנתונים האנתרופומטריים של גוף האדם. ביומכניקה של מפרקים. פתרון בעיות סטטיות ודינמיות בהיבטי ביומכניקה של  גוף האדם. שיטות מדידה ועיבוד נתונים בסיסי בתחום הביומכניקה.

 

22471 ניתוח הנדסי של מערכות פיזיולוגיות

2 1 - -  2.5

מערכות גוף האדם בהיבט מערכתי פיזיולוגי-הנדסי. ניתוח כמותי של תפקוד מערכות הגוף בהיבטים של זרימה, פעילות מכנית, מאזני נוזלים ואלקטרוליטים, מערכת חשמלית, מערכת בקרה, ומערכות משוב פיזיולוגיות. ניתוח מערכות אחדות בגוף כגון הלב וכלי הדם, הנשימה, והמערכת הכלייתית.

 

22481  חומרים ביו-רפואיים

2 2 1 - 3.5

פן חשוב של הרפואה המודרנית היא התמרת חלקי גוף אדם פגומים ברכיבים מלאכותיים. ניתן לתאר רכיבים אלה כחומרים סינטטיים, אורגנים ואי-אורגנים, שאותם ניתן לשלב בגוף האדם לצד חלקי גוף טבעיים ותקינים. חומרים אלה מוחדרים לגוף האדם לצורך תיקון ושיפור תפקודו, ולכן הם גם מכונים ביו-חומרים. ניתן לסווג את הביו-חומרים כמתכות, פולימרים, חומרים קרמיים, גומי, חומרים מרוכבים, ג'לים ועוד. החומרים הפלסטיים (פולימרים) מהווים מרכיב חשוב בתחום הביו-חומרים, ובעיקר בתעשיית המכשור הרפואי ותכשירים משולבים. יישומים אלה מכתיבים דרישות והקניית תכונות ייחודיות לביו-חומרים כדי שיתפקדו כראוי. נדרשים ידע רחב והבנה מעמיקה להתאמה אופטימלית של הביו-חומרים למערכות המורכבות של הביו-רפואה. לתפקודם של הביו-חומרים יש היבטים פיזיקליים, מכניים, כימיים, ביולוגיים ועוד. כדי להבטיח את תפקודם התקין של הביו-החומרים יש צורך להבין את תכונותיהם, שימושם הבטוח, ויעילותם בגוף האדם. 

 

22483  ביומכניקה של שתלים

3 - - -  2.0

טראומה, מחלות ובעיות על רקע מגדר מובילים לבעיות ברקמות הרכות, במפרקים ולשברים. היכרות עם תעשיית ההתקנים הרפואיים בדגש על שתלים (מפרקים מלאכותיים, משתלי עמוד שדרה, ממשקי מוח-מכונה, מערכות לאיחוי שברים), התקנים שיקומיים (אורטזות ופרוטזות), וטכנולוגיות עזר. חשיפה לעקרונות פונקציונאליים ותכנוניים של שתלים בגוף האדם. הסוגיות ייבחנו באמצעות הגורמים המשפיעים עליהן, הפתרונות הקיימים, כולל סוגי התכן, ובחירת החומרים.

 

22484  נושאים מתקדמים בחומרים פלסטיים

2 1 - -  2.5

מבנה השרשרת הפולימרית ויציבותה, ייצוב תרמי של חומרים פלסטיים, עמידות ב-UV של חומרים פלסטיים, ייצוב  UVשל חומרים פלסטיים, חומרים פלסטיים המתכלים באור, חדירות של פולימרים לגזים ולחות. תכן חומרים פלסטיים כחומרי אריזה, שיטות להקטנת חדירות של חומרים פלסטיים. יישום של חומרים פלסטיים לטכנולוגיית ממברנות. יישום של חומרים פלסטיים לשימושים ביו-רפואיים. חומרים פלסטיים מוליכים.

 

 

22500  קינמטיקה ותורת המנגנונים

2 2 - -  3.0

קינמטיקה: תנועה של נקודה חומרית, תנועות פשוטות של גוף קשיח, תנועה מורכבת של נקודה חומרית, תנועה מישורית של גוף קשיח, תנועת גוף קשיח סביב נקודה נייחת, תנועת גוף חופשי. תורת המנגנונים: הגדרות מכניזמים יסודיים, אנליזה קינמטית במכניזמים, תאוצות במכניזמים, קינמטיקה של גלגלי שיניים, ממסרות גלגלי שיניים, מנגנוני פיקות.

 

22510  דינמיקה

3 2 - -  4.0

העקרונות הבסיסיים של תורת הדינמיקה. מדדי התנועה והמשפטים הבסיסיים של דינמיקת נקודה חומרית. מערכת מכנית: מרכז המסות, משפטי התנע והאנרגיה. תורת מומנטי ההתמד של גוף קשיח. דינמיקה של תנועה מתקדמת, תנועה סיבובית סביב ציר קבוע, תנועה מישורית, תנועה סיבובית סביב נקודה נייחת. תורת הג'ירוסקופים. דינמיקה של גוף חופשי.

 

22520  תורת הרטט

2 2 - -  3.0

קינמטיקה של תנודות ותנועה הרמונית. כוחות שונים: כוחות חיכוך, כוחות אינרציה, כוחות מחזירים. דיאגרמת גוף חופשי. מערכת בעלת דרגת חופש אחת: תנודות חופשיות, תנודות חופשיות עם ריסון, תנודות עם כוח מאלץ, מצב מתמיד ותגובות מעבר. תופעת התהודה. ציוד סייסמי: בסיס רועד ובידוד תנודות. מערכת עם מספר דרגות חופש: משוואות לגראנז', תנודות חופשיות ומאולצות, ריסון דינמי, מבוא לאנליזה מודאלית. תנודות במערכות רציפות.

 

22555  שיטות חישוב והדמיה מולקולרית של פולימרים

2 - 2 -  3.0

מבוא להדמיה מולקולרית, הדמיה של מוצק פשוט, מכניקה קלאסית בהדמיה מולקולרית, מכניקה סטטיסטית בהדמיה מולקולרית, מכניקת קוונטים בהדמיה מולקולרית, מעבדה ממוחשבת בתוכנת ההדמיה המולקולרית.

 

22600  תרמודינמיקה

3 2 - -  4.0

מושגי יסוד, שיווי משקל תרמודינמי, חוק האפס של התרמודינמיקה, אנרגיה, עבודה וחום, החוק הראשון של התרמודינמיקה, מצבי חומר, דיאגרמות P-V-T. אנתלפיה, מודלים תרמודינמיים של גז, מערכות חום וכוח מסוגים: closed system, control volume, מחזור קרנו, החוק השני של התרמודינמיקה, אנטרופיה, משוואות T dS, אנטרופיה של חומרים, תהליכים איזנטרופיים, תהליכים פוליטרופיים, מחזור רנקין, מחזור דיזל, מחזור Otto, מחזור Brayton ותיאורם בדיאגרמות p-v ו-T-s , מערכות כוח וקיטור, מערכות כוח גז, נצילות מנועים, טורבינות גז, טורבינות עם רגנרציה, מערכות קרור ומשאבות חום.

22610  מכניקת זורמים

3 2 - -  4.0

מבוא לתורת הזרימה. הידרוסטטיקה: מנומטר, כוחות על משטחים טבולים. הידרודינמיקה: ניסוח חוקי היסוד בצורה אינטגרלית, משוואת ברנולי, ניסוח חוקי היסוד בצורה דיפרנציאלית, משוואות נוויה-סטוקס, משוואות אוילר. זרימה חיצונית - שדה הזרימה על גופים טבולים: שכבת גבול, זרימה חופשית - זרימה פוטנציאלית, עילוי, התנגדות, פרופיל אווירודינמי. זרימה פנימית בצינורות ותעלות. מכשירים למדידת זרימה: מהירות וספיקה. משאבות. דמיות ואנליזה ממדית. מבוא לזרימה דחיסה.

 

22620  מעבר חום

2 2 - -  3.0

יסודות פיזיקליים של הולכת חום, הסעת חום וקרינת חום. המשוואה הדיפרנציאלית של הולכת החום, ההולכה החד-ממדית. התנגדות תרמית. הולכת חום תמידית במערכת צירים קרטזית, גלילית וכדורית. רדיוס קריטי. קירות מורכבים. התנגדות מגע. הולכת חום עם מקור חום פנימי. צלעות קירור בעלות חתך אחיד. הולכת חום לא תמידית. שיטת הקיבול המקובץ. פתרון משוואת הולכת החום הדיפרנציאלית התלויה בזמן. שימוש בדיאגרמות הייסלר. מעבר חום בהסעה. שכבות הגבול, מקדם הסעת החום. תורת הדמיות של תהליכי הסעת חום, הפרמטרים חסרי המימד. קורלציות ניסוייות. לוח שטוח בזרימה מקבילה. גליל בזרימה רוחבית. זרימה דרך סוללת גלילים. הסעת חום בזרימות פנימיות. מחליפי חום - חישובים בסיסיים. הסעת חום טבעית. יסודות פיזיקליים של מעבר חום בקרינה. גוף שחור ופני השטח של גוף ממשי. החלפת חום בין משטחים אפורים, מגן קרינה.   

 

22635  מעבדה בתופעות מעבר

- - 2 -  1.0

מדידות לחץ, ספיקה, הפסדי לחץ, מאפייני משאבה, משטרי זרימה, מעבר חום בהולכה, בהסעה ובקרינה, מדידת כוחות אווירודינמיים במנהרת רוח, מדידות טמפרטורה במחליף חום, ועוד.

 

22705  מבוא יצירתי להנדסת מכונות

1 1 - 2  2.5

היכרות עם שטחים שונים בהנדסת מכונות ועם הצורך בבניית מודלים פיזיים ואנליטיים ובלימוד כלים מתמטיים כדי לחקור בעיות שונות. חשיפה לסוגי הידע השונים הנדרשים מהמהנדס בכלל ומהמתכנן בפרט בדרך של התנסות עצמית וביצוע מטלות שונות, לבד ובקבוצות, שמטרתן לעודד גישה יצירתית למקצוע הנדסת המכונות.

 

22715  מבוא לתכן מכני

3 2 - -  4.0

מטרת הקורס היא להקנות ידע וכלים חשובים לביצוע תכן מכני של חלקי מכונה תוך הבנת הקשר שבין ההעמסה לבין החומר והגיאומטריה של החלק. נושאי הלימוד העיקריים: תיאוריות וקריטריונים של כשל סטטי של חומרים משיכים ופריכים, מקדמי ביטחון, מבוא למכניקת השבר במצבים סטטיים ודינמיים (גידול סדק). כשל התעייפות של חומרים תחת העמסה דינמית. תכן של גלים, ברגי הנעה, מחברי מתיחה עם ברגים, מחברי גזירה עם מסמרות וברגים, מחברים מרותכים.

 

22720  תכן רכיבים מכניים

2 2 - -  3.0

תכן של חלקי מכונות תוך שימוש בפרוצדורות איטרטיביות אשר מאפשרות התכנסות לפתרון אופטימלי. הנושאים הנלמדים: סוגי קפיצים ותכן קפיצי לחיצה ומתיחה ספיראליים לעומס סטטי ודינמי (התעייפות). תכן גלגלי שיניים ישרות, משופעות, קוניות וחלזוניות לפי קריטריוני כפיפת השן ולחץ מגע. סוגי מיסבים ובחירת מיסבי גלילה. תכן רכיבים נוספים כגון ממסרות רצועה, מצמדים ובלמים.

 

22735  פרויקט תכן מכני

2 - - 1 2.5

בחירת חומרים, דרישות טכנולוגיות הקשורות בטיבי שטח, סיבולות ואפיצויות ממדיות, סיבולות גאומטריות של  צורה ותנוחה. סימנים לפי תקנים בינלאומיים של טיב שטח, ריתוכים, מידות לייצור, אפיצויות ממדיות וגיאומטריות הקשורות לייצור והרכבה. מתן טולרנסים ואפיצויות ממדיות בחיבורי לחץ (אפיצויות מדחק ממדיות) של גלילים עבי דופן לצורך העברת מומנטי פיתול, וחישוב כוח חליצה של מיסבים המורכבים בלחץ על גל .תכנון לוחות זמנים לפרויקט, כתיבת דו"חות והצגת פרויקט. תכן של מכלולים מכניים כמו מנגנונים בורגיים וממסרות הנעה כולל החישובים הדרושים, שרטוטי הרכבה ופרטים, התאמה הדדית של חלקי המכלול ויישום דרישות טכנולוגיות.

 

22745  תכן הנדסי מתקדם

2 1 2 -  3.5

תהליך התכן של מוצר חדש עם דגש על השלבים המוקדמים של זיהוי וניתוח הצורך, פיתוח דרישות התכן, תכן קונספטואלי, ובחירה בין קונספטים. עקרונות התכן הראשוני, תכן סימולטני ותכן לייצור, הרכבה ואספקטים אחרים של חיי המוצר. תכן מערכות העברת הספק. התנסות בעבודה מול לקוח, עבודת צוות והצגת פרויקט בכתב ובע"פ כנהוג בתעשייה.

 

22747  אמינות מערכות מכניות

2 1 - -  2.5

חזרה על הסתברות ותורת הקבוצות. חזרה על פילוגים בדידים ורציפים. אמינות: הגדרות, סכמת אמינות, עץ תקלות. תכן הסתברותי: מודל חוזק-מאמץ. הקצאת אמינות, חיזוי אמינות.  FTA, FMEA במערכות מכניות. תכן ניסויים - טאגוצ'י. הוכחת אמינות, גידול אמינות. התיישנות, זיקון ובלאי במערכות מכניות. אחזקתיות, זמינות, בטיחות.

 

22748  מבוא למכניקת הטיס

2 1 - -  2.5

רקע ומבוא למכניקה של כלי טיס. אווירודינמיקה בסיסית: עקרונות ומשוואות בסיסיות עבור זורמים. משטרי זרימה שונים וסיווגם. האטמוספירה הסטנדרטית. מבוא לתורת הכנף הדקה, כוחות ומומנטים אווירודינמיים. כנף סופית. סקירת אמצעי הנעה בתעופה. ביצועי כלי טיס: מהירות אווירית, משוואות טיסה אופקית ישרה, המראה ונחיתה, דאייה וטיפוס, טווח ושהייה, פניות. משוואות תנועה של כלי טיס: מערכות צירים וטרנספורמציות, משוואות כוחות ומומנטים, משוואות אורכיות וצידיות, קינמטיקה. יציבות סטטית של כלי טייס: יציבות אורכית ורוחבית, נגזרות הבקרה, נגזרות הכוחות והמומנטים.

 

22770  יישומים רפואיים של ביוחומרים

3 - - - 3.0

ביו-פונקציונליות וביו-קומפטיביליות של חומרים ומשתלים רפואיים, אינטראקציה בין ביוחמרים לבין הסביבה הפנימית של הגוף, חומרים ביו-אינרטיים וביו-אקטיביים, יישומים קרדיו-וסקולריים ואורתופדיים של ביוחומרים, פיתוח פני שטח עמידים בפני קרישת דם, בחירת חומר ושיטות קיבוע מתאימים למפרק המלאכותי, ניתוח מקרי הכשל של משתלים.

 

22771  יסודות תהליכי שריפה

2 1 - -  2.5

תגובה סטוכיומטרית, טמפרטורת להבה אדיאבטית, תגובות בשיווי משקל, משוואת ארהניוס, להבה מעורבבת מראש, יחס דלק-אוויר, מהירות להבה למינרית, הצתה ספונטנית, תיאוריית סמיונוב, הצתה מאולצת, תחום הצתה, להבות דיפוזיביות, בעירה הטרוגנית, בעירת טיפה, חוק קוטר בריבוע, מדידת טמפרטורה בשני צבעים, תחמוצות חנקן, פיח, טורבינות גז, הודף מוצק, הודף נוזלי, אורך אופייני של תא בעירה.

 

22772  רובוטיקה

2 1 2 -  3.5

מכניזמים מישוריים ומרחביים, דרגות חופש, הגדרת מוביליטי וקונקטיביטי של מכניזמים מישוריים ומרחביים, וסוגי חיבורים ברובוטים טוריים. סוגי רובוטים תעשייתיים ותכונותיהם (עומס נשיאה, הדירות, דיוק, מרחב עבודה נגיש ומיומן). קינמטיקה ישירה והפוכה ברובוטים טוריים מישוריים ורובוטים מרחביים (לפי שיטת דנאוויט והרטנברג). קינמטיקה רגעית והגדרת היעקוביאן לפי קינמטיקה ישירה ולפי שיטת וויטני. מצבים סינגולריים ברובוט טורי. סוגי חיישנים פנימיים ברובוטים: חיישני מיקום (אנקודרים), וחיישני מגע. חיישנים חיצוניים ברובוטים (מצלמה). ביצוע משימות מעבדה שונות בעזרת רובוטים טוריים מרחביים ארטיקולריים.

 

22774  תכן מבנים מתקפלים

2 1 - -  2.5

מבוא ומושגים בסיסים. עקרונות קיפול: קיפול עמק/הר, בסיסים, תרשים קפלים. Mobility, אילוצים גיאומטריים וקינמטיקה של רובוטים לינאריים. משוואת הפחת, קיפול שטוח, תיאורית Maekawa-Kawasaki-Justin,  וה- TreeMakerלתכנון בסיסים. קיפול קשיח, מכניזמים וקיפול אוריגאמי, קיפול מבנים עבים (מבנים הנדסיים המתאימים לתכן מבוסס אוריגאמי), תהליך תכן מבוסס אוריגאמי. גיאומטריה ויישומים של מבני אוריגאמי מוכרים: Miura-Ori, Waterbomb. תוכנת Freeform לתכנון מבנים מתקפלים. קשיחות מבנים ו-Tessellation. אוריגאמי באמנות/עיצוב.

 

22775  תכן מוצר מחומרים פלסטיים

2 1 - -  2.5

מטרת הקורס היא להעניק הבנה בסיסית של תכן מוצר מחומר פלסטי. התמקדות בדרישות המיוחדות לתכן כאשר חומר הגלם הנבחר הוא חומר פלסטי. שיקולי תכן מוצר, תכן התבנית, תכנון תהליך הייצור ותקלות אופייניות.

 

22776  מערכות שינוע והובלה

2 1 - -  2.5

היבטים כמותיים ותפעוליים של מערכות רציפות ובדידות לשינוע חומרים. עקרונות וגישות לתכנון מערכות שינוע וסקירת סוגי הציוד ההנדסי הקיים. עקרונות בחירה ותכנון של מערכות רציפות להובלת חומרי צובר: מבנה, שימוש ותכן הנדסי מפורט של מערכות שינוע פניאומטיות, מסועי סרט, מסועי שלבים, מסועים חלזוניים ומסועי גלילים. הרחבה עבור מערכות שינוע בדידות בנושא רכבים אוטומטיים (AGV).


22777  תכן ואנליזת מבנים מחומרים מרוכבים

2 1-  -  2.5

מהות החומרים המרוכבים, תכונותיהם ושימושיהם. סוגי חומרים. תהליכי ייצור עיקריים. אנליזה של שכבה בודדת. אנליזה של לוח שכבתי עם שכבות בכיוונים שונים. כשל של שכבה ושל לוח רב-שכבתי. תכן ואנליזה של חלקי מבנה. שימוש בתוכנות לאנליזה.

 

22778  יסודות העיצוב התעשייתי למהנדסים

2 - 2 -  3.0

עיצוב המוצר הוא מהמקצועות הנדרשים בעולם המודרני והמשפיעים על התעשייה העולמית. בשנים האחרונות ישנה הכרה בין-לאומית בערך האסטרטגי של העיצוב ככלי לשיפור התחרותיות בתעשייה. זהו מקצוע יצירתי המשלב טכנולוגיות מתקדמות ואסתטיקה. שילוב נכון ומאוזן ביניהן מבטיח מוצר איכותי, מעניין ובר-תחרות. כיום, המהנדס והמעצב הם חלק בלתי נפרד מצוות התכן והפיתוח בכל חברה תעשייתית הנדרשת לעמוד בתחרות מתמדת לשיפור וחידוש המוצרים לשוק העולמי. במהלך הקורס מקבלים הסטודנטים תרגילים המאפשרים פיתוח חשיבה יצירתית, התנסות ראשונית בתהליך עיצובי, התמודדות עם טכנולוגיות, נתונים ארגונומיים, פונקציונליות ושפה חזותית. הקורס מקנה מבט מזווית נוספת על מהלך התכן לפיתוח רעיונות. הנושאים הנלמדים: מבוא לעיצוב המוצר - הכרת המונח עיצוב, תחומי העיצוב, הגורמים המשפיעים על העיצוב (טכנולוגיה, חומרים, ארגונומיה), מהו מקצוע העיצוב ומהו תפקיד המעצב. השפה התלת-מימדית כשפה בתקשורת חזותית. השראה ומורפולוגיה, הקשר בין הצורה לפונקציה. טכניקות בסיסיות ברישום אובייקטים. התאמת המוצר לחומר. ניצול תכונות החומר. התנסות בעיצוב. 

 

 

22779  תכן מערכות הידראוליות

2 1 - -  2.5

הספק, מבנה ונצילות של משאבות, מנועים הידראוליים וצנרת. חישובי כוחות, תאוצות ומהירויות בבוכנות. חוזק במכלי לחץ. מאזן תרמי. מצברי לחץ. הפסדים בצינורות. מערכות הידראוליות.

 

22784  מידול וייצור מיקרו התקנים מכניים

2 1 - -  2.5

מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי במידול וייצור של מיקרו מערכות מכניות (MEMS, Micro Electro Mechanical Systems) והתקנים כמו מיקרו-חיישנים, מיקור-רזונטורים, מיקרו-שסתומים ומיקרו-משאבות. שיטות תפעול שונות של מיקרו חיישנים ומשפעלים כמו אלה שמבוססות על כוח חשמלי אלקטרוסטטי וכוח מגנטי. שיטות חישה ותפעול שמתבססות על התגובה האלקטרו-מכנית או התרמו-מכנית של חומרים חכמים כמו חומרים פייזואלקטריים, פייזורזיזטיביים וחומרים עם זיכרון צורה. שיטות ייצור מתקדמות במיקרו תהליכים כמו איכול, נידוף וליתוגרפיה.

 

22785  זיווד אלקטרוני

2 1 - -  2.5

עקרונות הזיווד האלקטרוני בדגש על ניהול תרמי של מערכות אלקטרוניקה. מנגנוני פינוי חום: הולכה, הסעה טבעית, הסעה מאולצת, קרינה. אנליזות תרמיות/זרימה בעזרת תוכנת סימולציה. כלים אנליטיים וציוד החיוניים לאנליסט התרמי. המבנה של מערכות אלקטרוניקה. תכן של מוצרים לתנאי סביבה קשים. נושאים נוספים כגון תכן לרעידות והלמים, אמינות, מיפוי תנאי סביבה, שיטות ייצור, תקנים, אנליזת כשלים.

 

22800  אותות ומערכות

2 1 - -  2.5 

מידול של מערכות על בסיס שימור מסה, שימור תנע קווי וזוויתי, מידול של מעגלים חשמליים, מידול של מנוע DC. לינאריזציה, משתני סטייה. פונקציית תמסורת. תגובה של מערכות המכילות אינטגרטור, תהליך מסדר ראשון, תהליך מסדר שני, קשר בין מישור S לבין התגובה של המערכות. התנהגות דינמית ויציבות של מערכות מסדר גבוה משתיים. סגירת חוג בקרה עם בקר P, PI, PD וPID-. ניתוח תגובת המעבר ותגובת המצב המתמיד. שימוש בשיטת Zigler–Nichols לכיוון בקרים.

 

22810  מבוא לבקרה

2 2 - -  3.0

ניתוח שגיאות המצב המתמיד עבור מערכות עם מספר שונה של אינטגרטורים. תכן של בקרים P, PI, PD ו-PID ובקרים מבוססי רשתות קידום ופיגור תוך שימוש בשיטת Root Locus. עקומים פולאריים, הקשר בין מישור S לעקומים הפולאריים, קריטריון היציבות של Nyquist. עקומי בודה, חישוב עודף הגבר, עודף פאזה ורוחב פס. תכן של בקרים P, PI, PD ובקרי קידום ופיגור במישור התדר, בדיקת ההשפעה שלהם על תגובת המערכת בחוג סגור.

 

 

 

22861  מבוא למערכות מכטרוניות

2 - 2 -  3.0

מבנה ועקרון פעולה של מיקרו-בקר, ממשקים לחיבור כניסות ויציאות בדידות. עקרונות תורת המדידה, חיישנים למדידות: טמפרטורה, לחץ, מרחק, מומנט, מהירות. ממשקי D/A ו-A/D לחיבור אותות רציפים אל ומאת המיקרו-בקר. תכן של מערכת המופעלת בעזרת מנוע חשמלי, הפעלת מנוע חשמלי בשיטת PWM. מערכת דגימה, משפט הדגימה של נייקוויסט, התמרת Z, תכן מערכת בדידה לבקרת מצב. תכן של מערכת שיש בה שילוב של תכנה, ממשקים וחיישנים שונים לביצוע משימה מוגדרת, מימוש התכן על מערכת הכוללת מיקרו-בקר ובדיקת ביצועי המערכת.

 

22862  מעבדה במכטרוניקה

1 - 2 -  2.0

התנסות בקריאת אמצעי חישה ומדידה שונים בעזרת מחשב, עיבוד אותות נמדדים, ביצוע התמרת פורייה, הפעלת מסננים. התנסות בהפעלה של מפעילים דיסקרטיים ורציפים בעזרת מחשב. מדידת תגובה של תהליכים מסדר ראשון ומסדר שני וניתוח התגובה הדינמית. תכן בקרים ורשתות תיקון למערכות לבקרת מהירות ולבקרת מצב ומימושם בעזרת בקר ספרתי. זיהוי פרמטרים של תהליך וביצוע התכן של הבקר המתאים, בדיקת התכן ובדיקת רגישות המערכת להפרעות.

 

22863  תכן מערכות משולבות

2 - 2 -  3.0

ביצוע תכן של מערכות בקרה ספרתיות, ביצוע התכן על מערכות המתוארות בעזרת פונקציית תמסורת תוך שימוש ב-Root Locus ובתגובת תדירות. ביצוע תכן של בקר ספרתי עם משערך אופטימלי. ביצוע תכן של מערכת מכטרונית: הגדרת דרישות לקוח ויצירת דרישות הנדסיות, הצגת חלופות ובחירת החלופה המועדפת, בחירת הרכיבים העיקריים הדרושים למימוש המערכת, כולל הממשקים שבין תתי-המערכות השונות, ביצוע תכן של מערכת הבקרה והשליטה, בדיקת התכן בעזרת סימולציה של המערכת וביצוע השוואה בין התכן המוצע למפרט הדרישות. בנייה של אב טיפוס או דגם עובד של המערכת. הפעלת האב טיפוס או הדגם בעזרת מחשב ובחינת ביצועי המערכת.

 

22864  בקרה מודרנית

2 2 - -  3.0

תיאור מערכות בעזרת משוואת לגרנג', תיאור מערכת בעזרת משוואות מצב, מטריצת האקספוננט. ייצוגים של מטריצות, ייצוג ג'ורדן. קונטרולביליות ואובזרווביליות. תכן של מערכת בחוג סגור עם כניסה וללא כניסה בשיטת מיקום קטבים. שילוב של משערך מלא ומשערך חלקי. תכן של בקר אופטימלי, פתרון של משוואת ריקטי.

 

22874  רובוטיקה תעופתית

2 4 - -  4.0

הקורס הינו רב תחומי ומיועד לסטודנטים מתחומי הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, והנדסת תכנה. הקורס מהווה פלטפורמה לפיתוח רובוט מעופף עבור משימה שתוגדר בתחילת הסמסטר, ושביצועיו ייבחנו בתחרות רובוטיקה ארצית בהשתתפות קבוצות מאוניברסיטאות ומכללות בארץ. במהלך הקורס יילמד חומר עיוני מנושאים רלבנטיים לפיתוח הרובוט ויתקיימו פגישות הנחייה, התקדמות ואינטגרציה עד לבניית רובוט מעופף והשתתפות בתחרות. נושאי הלימוד בקורס יותאמו לדרישות הספציפיות של המערכת שתיבנה ויכללו עקרונות מעולם התעופה, הבקרה והחישה: מבוא לאווירודינמיקה, מבוא למכניקת טיס, עקרונות ניווט: ניווט אינרציאלי, GPS, בקרת טיסה, חיישנים לבקרת טיסה: מדי תאוצה, ג'ירוסקופים, פלטפורמות אינרציאליות, חיישנים לעקיבה אחרי מסלול וזיהוי מכשולים, תכנון מסלול ואופטימיזציית מסלולים.

 

 

 

 

22900  התנסות בתעשייה

- - - -  5.0

עבודה במפעל או ארגון תעשייתי או במוסד אקדמי/מחקרי בהיקף של לפחות 600 שעות בהנחיית מנחה ממקום ההתנסות ובפיקוח שוטף של מרכז מהמכללה. עבודת הסטודנט מוגדרת מראש ובסיומה יוגש דו"ח טכני ותתבצע הצגה.

 

22921  פרויקט מסכם 1

- - - -  4.0

ביצוע פרויקט הנדסי מקיף עם מרכיב משמעותי של תכן או מחקר והוכחת יכולת הנדסית בפתרון בעיה כוללת. נושא הפרויקט והמנחה יבואו ממקום ההתנסות בתעשייה, מהמוסד המחקרי, או מהמכללה. בסמסטר הראשון יתרכז הסטודנט בפיתוח המפרט הטכני, יאסוף נתונים רלוונטיים וילמד את הרקע של הבעיה, יציע פתרונות קונספטואליים חלופיים, ויבחר מביניהם חלופה אחת לפתרון הבעיה. העבודה תלווה בשני סקרי תיכון.

 

22930  פרויקט מסכם 2

- - - -  4.0

המשך הפרויקט המסכם בסמסטר השני. ביצוע תכן מערכתי ותכן מפורט, עמידה בשני סקרי תיכון והגנה על הפרויקט. בסיום הפרויקט יגיש הסטודנט, באישור המנחה והמרכז, חוברת סיכום שתכלול ניתוח תיאורטי וניסיוני, תיקי ייצור, נספחים טכניים, וביבליוגרפיה.

 

22971  פרויקט מיוחד בהנדסת מכונות א1

- - - 2  1.0

נושאים מיוחדים כפי שמוצעים ע"י חברי הסגל. עבודה מודרכת של הסטודנט תחת הנחייה ופיקוח של חבר סגל בתחום מחקר או פיתוח.

 

22973  פרויקט מיוחד בהנדסת מכונות א2

- - - 4  2.0

נושאים מיוחדים כפי שמוצעים ע"י חברי הסגל. עבודה מודרכת של הסטודנט תחת הנחייה ופיקוח של חבר סגל בתחום מחקר או פיתוח בהיקף כפול מהניתן בקורס 22970.

 

22975  פרויקט מיוחד בהנדסת מכונות ב1

- - - 2  1.0

נושאים מיוחדים כפי שמוצעים ע"י חברי הסגל. עבודה מודרכת של הסטודנט תחת הנחייה ופיקוח של חבר סגל בתחום מחקר או פיתוח.

 

22977  פרויקט מיוחד בהנדסת מכונות ב2

- - - 4  2.0

נושאים מיוחדים כפי שמוצעים ע"י חברי הסגל. עבודה מודרכת של הסטודנט תחת הנחייה ופיקוח של חבר סגל בתחום מחקר או פיתוח בהיקף כפול מהניתן בקורס 22974.

 

31375 חשמל ואלקטרוניקה מכ

3 2 2 - 5.0

מטען חשמלי וזרם חשמלי. פוטנציאל ומתח. אנרגיה והספק. מעגל חשמלי. התנגדות חשמלית. חוק אוהם. חוקי קירכהוף. חיבור נגדים בטור, במקביל ובחיבור מעורב. המרת מקורות. שיטות לפתרון מעגלים חשמליים: זרמי חוגים, מתחי צמתים, שיטת תבנין. העברת הספק מרבי לעומס. קבל. אגירת אנרגיה בקבל. זרם ומתח על הקבל. חיבור קבלים (טור, מקביל ומעורב). סליל. אגירת אנרגיה בסליל. זרם ומתח על הסליל. חיבור סלילים. תופעות מעבר–גישה כללית. תופעות מעבר במעגלי RC. תופעות מעבר במעגלי RL. מגברי שרת: מגבר שרת אידיאלי, משווה, מעגלי הגברה על מגבר שרת אידיאלי, מסכם, מחסר, מגבר מכשור, אינטגרטור, גוזר. עקרון הפעולה של דיודות מסוגים שונים. עקרון הפעולה של טרנזיסטור במעגל DC. מעגלים חשמליים בזרם חילופין. תופעות מגנטיות ועקרונות הפעולה של מנועי DC  ו-AC. בקרת  מהירות  של  מנועי  DC  ו-AC.

 

 

41077 כימיה מכ

3 2 - - 4.0

כימיה כללית: מושגי יסוד - חומר, יסוד, חומר טהור, תרכובת, תערובת, שינויים כימיים ופיזיקליים, מצבי צבירה, יחידות מדידה, צפיפות. התפתחות התורה האטומית, מבנה האטום, מספר מסה ומספר אטומי, איזוטופים, מסה אטומית, יונים, המערך האלקטרוני באטום. המערכה המחזורית, משפחות, מחזורים, תכונות. הקשר הכימי, מבנה של מולקולות. קשרים בינמולקולריים, תכונות פיזיקליות. מסה מולרית, מושג ה"מול" ומספר אבוגדרו, המשוואה הכימית, סטויכיומטריה וגורם מגביל, תמיסות, חומצות ובסיסים pH ו-pOH תגובת סתירה. חימצון–חיזור, חוק פרדיי ואלקטרוכימיה.

כימיה אורגנית: תרכובות הפחמן, משפחות פחמימניות: אלקאנים, ציקלואלקאנים, אלקנים, אלקינים ותרכובות ארומטיות. מינוח, איזומרים וגיאומטריה, תכונות פיזיקליות וכימיות, תגובות ותהליכים כימיים. קבוצות פונקציונליות: כהלים, אתרים, אמינים, אלדהידים וקטונים, חומצות קרבוקסיליות, נגזרות של חומצות קרבוקסיליות: אסטרים ואמידים. תכונות פיזיקליות וכימיות ותגובות של הקבוצות הפונקציונליות.

 

 

לפרשיות הלימוד לחץ כאן