הנחיות בטיחות

על הדיירים לקרוא בעיון, להקפיד ולציית אחר הוראות הבטיחות כמפורט בנספח "הוראות בטיחות" בתקנון המעונות.
 
בטיחות באש
 • אין להשאיר בדירה/ חדר נרות דולקים או מקורות אש ללא השגחה (נרות, סיגריות).
 • אין להבעיר בדירה אש חיה.
 • אין לכסות מנורות, סכנת התחממות ואפשרות לדליקה.
 • השימוש בגזיות או בכיריים גז אסור!!
 • על הדייר לבדוק ולוודא את מיקום המטפים ושמישותם ולהפעילם רק בעת שריפה.
 • כיבוי במים יעשה רק לאחר הפסקת חשמל לקומה/ בניין ונוכחות אחראים במקום.
 • אין להניח או לאחסן פרטים כל שהם בעמדות כיבוי האש במבנים.
 • אין לעשות שימוש כל שהוא בציוד כיבוי אש למעט בזמן שריפה.
 • יש לשמור על מעברים פנויים מחפצים על מנת לאפשר מילוט בזמן חירום.
 • העישון במעונות אסור למעט חדר נפרד בו מתגוררים סטודנטים מעשנים שאינם מפריעים לשאר הדיירים בדירה.
 • מטעמי בטיחות חל איסור על שימוש בנרגילות בחדרים או בשטחים הציבוריים בתחומי המעונות. לידיעתכם, על סטודנטים שיפרו תקנה זו יוטל קנס כספי בהתאם לחוק.
 • מומלץ להצטרף להדרכות בטיחות בנושא כיבוי אש ועזרה ראשונה כפי שמתפרסמות בלוחות המודעות.

בטיחות בחשמל

 • יש להשתמש במכשירים ואביזרים חשמליים תקניים ותקינים בלבד.
 • אין להשתמש במערכת החשמל במקרה של חוטים גלויים, מכסי שקעים או מפסקים שבורים או פגומים, ציוד חשמלי מקולקל וכיו"ב. הדיירים חייבים לדווח מיד למנהלת המעונות או אב הבית.
 • מודגש בנוסף ובמיוחד כי לא תשונה ו/או תונח אינסטלציה חשמלית ע"י הדייר, או בהזמנתו דרך גורם חוץ, גם אם ברשותו רישיון ממשלתי מתאים.
 • לאורח מותר להביא לדירה מכשירי חשמל כגון: מאוורר, מיקרוגל, טוסטר אובן, מנורת שולחן, מפזר חום ובתנאי שהינם תקינים מבחינה חשמלית ונבדקו לפני כניסתם לדירה על ידי חשמלאי המכללה.
 • אין להפעיל ללא השגחה כירה חשמלית לבישול.
 • אין להכניס ציוד חשמלי לחדר המקלחת.
 • חימום חדרי המעונות מבוצע ע"י קונווקטורים/ מזגנים. אין להשתמש בתנורים בכלל ובתנורי ספירלה בפרט.
 • יש לכבות מכשירי חשמל ותאורה בעזיבת הדירה.
 • אין לבצע תיקונים או אלתורים במכשירי חשמל או מערכת חשמל דירתית, יש לזמן חשמלאי מוסמך באמצעות גורמי המכללה לטיפול בכל בעיית חשמל.

סכנת נפילה

 • חל איסור מוחלט לעלות על גגות הבניינים מכל סיבה שהיא, לטפס או לשבת על אדני חלונות או מקומות גבוהים.
 • אין לפרק חלונות, רשתות או כל חלק מהם.
 • אין להניח אדניות, עציצים או כל חפץ אחר על אדני חלונות מבחוץ או על קירות חיצוניים.

דרכי מילוט בשעת מצוקה

 • הדיירים מתבקשים להכיר את מבנה המגורים ודרכי ההימלטות האפשריות ממנו ואת אמצעי כיבוי האש שבמעון. ניתן לקבל ייעוץ ממונה הבטיחות.

דייר/ת חייב/ת להודיע למנהלת המעונות/ אב הבית/ קב"ט על כל חפץ או אדם חשוד שיימצאו/ ייראו במעונות.