קידום ההוראה

מטרות פעילותה של הוועדה לקידום ההוראה הן בחינת שיטות ההוראה/למידה הנהוגות במכללה ומתן הצעות לשיפורן, פיתוח מדדי הערכה של איכות ההוראה ועיגונם בנהלים, הגדרת מסגרות של קידום סגל המכללה ותכנון השתלמויות ואמצעי תמיכה במרצה.
המלצות שמתגבשות במסגרת ועדה זו, מועברות לדיון בוועדה לעניינים אקדמיים.

קול קורא להצטרפות לקבוצות עניין

פעילויות הוועדה בעבר ובהווה

 • דיון בתפיסת המכללה את נושא ההוראה
 • גיבוש דרכי עבודה של המרכז באופן שפעילויות לזיהוי צרכי המרצים, לבניית מערך השתלמויות, ולשיפור מיומנויות ודרכי הוראה יתקבלו באופן חיובי ולא מאיים על-ידי ציבור המרצים
 • דיון בהיבטים הקשורים בשיפור ההוראה: העלאת המוטיבציה של מרצים להגיע להשתלמויות מכללתיות, נושאים וסוגי קורסים והשתלמויות, מדדים/כלים להערכת מרצה, הוראה ולמידה מרחוק, הכשרת המרצים לקראת פיתוח והעברה של קורסי מיומנויות למידה וחשיבה לסטודנטים
 • הגדרת תפקידי המרצה: חובות חבר סגל, פעילות מחלקתית ומכללתית, שילוב הוראה ומחקר (בתחום המקצועי, ובהוראת התחום); הגדרת קריטריונים להצלחה בתפקיד בכל אחד מן התחומים
 • הערכת עומס העבודה של מרצים, חלוקת נטל תפקידים בין מרצי המכללה, התמודדות עם חלוקת עומס לא שוויונית בין מרצים במחלקה
 • דיון בהליכי הערכת מרצים וקידומם; דיון במסמך "המלצות הוועדה לבחינת תנאי ההעסקה והקידום של חברי סגל ההוראה האקדמי הבכיר" והגשת המלצות לשינויים בו
 • הגדרת קריטריונים להצטיינות מרצים: דרכי הערכה וכימות, משקלם של עיסוק במחקר, תרומה למוניטין המכללה, תרומה בתוך המכללה, תרומה להוראה, ועוד
 • התוויית הליך של "הערכת עמיתים" כחלופה מרכזית להערכת יכולתו ההוראה של חברי סגל וככלי לשיפור ההוראה: אופן בחירת העמיתים המעריכים והכשרתם, תדירות ההערכה, שקיפות ההערכה למוערך. בניית דפי הערכה וקביעת דרכי כימות; השקה ניסיונית של תוכנית ההערכה החלופית במחלקה למכונות ודיון בתוצאות הניסוי.
 • דיון במשוב הסטודנטים למרצה הקורס: משקלו בסל ההערכה הכולל של חבר הסגל ודרכים לשיפורו
 • הערכת מקומם של חומרי עזר משוכפלים לסטודנטים, לעומת שימוש באתרי קורסים. עידוד מרצים להוציא ולפרסם ספרי קורס ייחודיים
 • גיבוש מסמך אמנה בין מרצים לסטודנטים: הגדרת מותר ואסור ביחסים בין סטודנטים למרצים, תיאום ציפיות, כללי התנהגות של סטודנטים, דרכי התקשרות עם מרצה, שיתוף נציג אגודת הסטודנטים בגיבוש המסמך
 • גיבוש נהלי טיפול בתלונות של סטודנטים: הגשת תלונות בכתב או בע"פ, שלבים בפנייה לרמ"ח וגורמים בכירים יותר
 • דיון בתגמול מרצים על בדיקת מבחנים בקבוצות סטודנטים גדולות, ועל הנחיית פרויקטים
 • סיכום דרכי התמודדות עם העומס הנופל על היועצים האקדמיים על-פי החלטות שהתקבלו בפורום היועצים (במפגש עם הנהלת המכללה)
 • דיון בתמיכה הכספית של המכללה במרצים המעוניינים לצאת לכנסים וסדנאות בחו"ל
 • דיון על מאמרים בנושאי סגנונות הוראה, קשרים בין מרצים לסטודנטים, הפעלת הסטודנטים, מטרת תפקיד המרצה ועוד. הוועדה בחנה את התפתחות המרצה כאיש מקצוע, תוך שימת דגש על צרכי המכללה